چه ميكني؟ - نه الرسن؟

+0 امتياز

چه مي كني ؟ اگر كودك تو به جاي زبان مادري اش چنان به زبان قوم غالب، شعر و ترانه بخواندو نتواند به زبان مادري چيزي بخواند
چه مي كني ؟ اگر نتواني معنا و مصداق قتل عام فرهنگي و دردها و مصيبت هايت را با زبان خودت توصيف كني،
چه مي كني ؟ اگر شعر و موسيقي و ادبيات فرهنگ قوم هژمون، شيرين تر از گنجينة خودت باشد،
چه مي كني ؟ اگر همواره در حسرت ديدن هويت و فرهنگ و حتي مشاهدة تصوير طبيعت خودت از تلويزيون وسينما باشي،

واقعا چه مي كـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ؟

چه مي كني ؟ اگر برايت هويت و تاريخ بسرايند و از تو انتظار داشته باشند تا بدان احساس غرور كني،
چه مي كني ؟ اگر علما و سخنوران قومت با منطق، روش، اسناد و مدارك و حتي هيجان قوم غالب براي تو هويت بسازند،
چه مي كني ؟ اگر هويت، تاريخ تورا را انكار نمايند و نخبگان دست آموز قومت پيشروتر و تندروتر از ديگران اين انكار را به تو بباورانند و تثبيت كنند،
چه مي كني ؟ اگر دردناك ترين آرزو و حسرت بزرگترين نويسندة قومت - كه يك عمر در خدمت هويت و زبان و ادبيات قوم هژمون بوده - كه در كلاس اول ابتدايي بنشيند و به زبان مادري بنويسد و بخواند،
چه مي كني ؟ اگر بزرگترين سرمايه داران، سختكوش ترين كارگران و ماهرترين پزشكان، مهندسان، و كل ملت تو با خرسندي و افتخار در خدمت رفاه، امنيت و هويت قوم غالب باشند،
چه مي كني ؟ اگر فعالان و سياستمداران و شاعران و شيرزنان از خواب بيدار شدة قومت در شكنجه و زندان و تبعيد باشند، و خادمان و خائنان حلقه به گوش قومت در مصدر صدارت و هم كاسة غالبان باشند،
چه مي كني ؟ اگر مديريت و سرنوشت ورزش، اقتصاد و فرهنگ وطنت در قبضة نظاميان باشد،
چه مي كني ؟ اگر حاكمان و واليان سرزمينت چكمه پوشان ديروز شاهنشاهي و سوداگران نظامي امروز باشند،
چه مي كني ؟ اگر عصيان تو در قلعة سرخ ات، كنار درياچة در حال احتضارت، خيابان هاي آغشته به خونت و ورزشگاههاي پر از غرور سرزمينت به جرم دفاع از هويت، منافع وعلائق ات سركوب گردد،

واقعا چه مي كـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ؟

چه مي كني ؟ اگر براي حفظ امنيت قوم حاكم و جلوگيري از عصيان تو عليه قتل عام فرهنگي توسط فرزندان سرزمين ات سركوب گردي،
چه مي كني ؟ اگر روحانيان قوم تو در خدمت سلطه، استحمار و استثمار قوم غالب باشند،
چه مي كني ؟ اگر تحصيل كردگان قومت بنيادها و مباني هويت ملي قوم غالب را تئوريزه نمايند،
چه مي كني ؟ اگر مورخان، اديبان و محققان قوم تو نتوانند با پول خود و در سرزمين خود پژوهشكده اي براي مطالعه، بررسي و تحقيق عناصر هويت تاريخي و ملي خود تاسيس نمايند،
چه مي كني ؟ اگر در سرزمين تو و با پول تو عليه هويت تاريخيت هزاران كتاب و … بنويسند،
چه مي كني ؟ اگر بخش بزرگي از ملت تو فرق هويت خود و ديگري را نداند و در حال استحالة سيستماتيك باشند،
چه مي كني ؟ اگر پانزده ميليون از همزبانان تو به خاطر نان و بقا از وطن شان آواره گردند و بزرگترين خلق مهاجر جهان باشند و اين مهاجران، آوارگي خود را پيشرفت و ترقي بدانند،
چه مي كني ؟ اگر سرنوشت زيباترين درياچة ملي تو، جنگل ها و محيط زيست تو در دست تخريب گران سرزمين تو باشد،
چه مي كني ؟ اگر تمام زيبايي ها و جاذبه هاي تاريخي و طبيعي سرزمينت در رسانه هاي ملي شان پنهان گردد،
چه مي كني ؟ اگر ميراث تاريخي، آثار تاريخي ات نفي و تخريب گردد و يا به سرقت رفته و پنهان شود،
چه مي كني ؟ اگر پاداش و سهم تو از فداكاري ها در جنبش هاي مشروطه، شيخ محمد خياباني، بهمن ۵۶، و مشاركت جانانه در حفظ سرزمين ايران در طول هشت سال جنگ محروميت، تمسخر و اليناسيون سيستميك باشد واگر قومت را به سوسك ( پست ترين موجود ) تشبيه كنند، و اعتراض تو را در برابر آن به خاك و خون كشند،
و هزاران اگر ….........  • [ ]