آموزش ديكته

+0 امتياز

بخوانيد و از توانائيهاي بالقوه و بالفعل زبان شيرين فارسي آگاه شويد!!!
واقعاً چطوري شد كه ماها تونستيم ديكته ياد بگيريم!؟

ما واسه صداهاي كاملاً مشابه، حروف مختلف داريم
براي اين صدا ۲ تا حرف داريم: ت، ط
براي اين ۲ تا: ه، ح
براي اين ۲ تا: ق، غ
براي اين ۲ تا: ء، ع
براي اين ۳ تا: ث، س، ص
و براي اين ۴ تا: ز، ذ، ض، ظ

اين يعني:
«شيشه» رو نمي‌شه غلط نوشت.
«دوغ» رو مي‌شه ۱ جور غلط نوشت.
«غلط» رو مي‌شه ۳ جور غلط نوشت.
«دست» رو مي‌شه ۵ جور غلط نوشت.
«اينترنت» رو مي‌شه ۷ جور غلط نوشت.
«سزاوار» رو مي‌شه ۱۱ جور غلط نوشت.
«زلزله» رو مي‌شه ۱۵ جور غلط نوشت.
«ستيز» رو مي‌شه ۲۳ جور غلط نوشت.
«احتذار» رو مي‌شه ۳۱ جور غلط نوشت.
«استحقاق» رو مي‌شه ۹۵ جور غلط نوشت.
و «اهتزاز» رو مي‌شه ۱۲۷ جور غلط نوشت!

واغئن چتوري شد كه ماحا طونصطيم ديكطه ياد بگيريم!؟  • [ ]