داخل پرانتز;آذربايجان!

+0 امتياز

سالهاست كه در منطقه آذربايجان تور بين المللي آذربايجان برگزار مي شود. تيم هاي خارجي و ورزشكاران داخلي در اين تور كه با عنوان «آذربايجان» ناميده ميشود، شركت مي كنند. اما نكته قابل توجه و تامل در اين دوره اين است كه: تور دوچرخه سواري مذكور، تور بين المللي دوچرخه سواري ايران(آذربايجان) عنوان مي شود! يعني كلمه آذربايجان به داخل پرانتز رانده شده است!

حتما در دوره بعدي اين تور هم، نام آذربايجان به كل حذف مي شود و تور دور آذربايجان، «تور بين المللي دوچرخه سواري چهارمحال و بختياري» ناميده مي شود!

مباركت باشد آذربايجان سرفراز!

قايناق  • [ ]