تيراختور چو يازي سي

+0 امتياز

هر آدم عاقل و با شعوري مي داند كه در يادگار هوادار غير تراختوري وجود ندارد پس بحث اختصاص نيافتن قانون 10 درصدي در تبريز يك شوخي بي مزه است.هواداران ساير تيم ها از شهرهاي ديگر تشريف بياورند قدمشان بروي چشم ما، اما با مجموعه ي تهي كه نمي شود 10 درصد يادگار را پر كرد!

از آقاي سياوش اكبرپور انتظار بيشتري مي رود چرا كه اين مسأله را به عينه لمس كرده اند،به هر صورت ايشان با تمايل خود تصميم به ترك تراختور گرفتند و از اين تيم همانند تيم استقلال اخراج نشدند، به هر صورت ترس استقلالي ها از اين بازي قابل پيش بيني بود.

در مورد آقاي فتح الله زاده هم همان بهتر كه ايشان همشهري هاي برادران آبي پوششان باشند،انساني كه براي شهر و ديار خود حتي يك قدم مثبت برنداشته است چگونه و با چه رويي از واژه "همشهري" استفاده مي كند!؟

اما برسيم به قانون فيفا!
اگر قانوني عمل خواهيم كرد كه همين ديروز مگر قانون 10 درصدي رعايت شد؟بازي كه ظاهرا صبا ميزبان بود! بيشتر از نصف استاديوم آبي پوش بود،در بازي فجر كه كل استاديوم آبي پوش بود.پس برادران آبي صحبت از قانون نكنند.

برسيم به قانون ايران!
قانون ايراني از نوع وفق يافتن با شرايط است،شرايط حكم مي كند كه توازن در ورزشگاه آزادي برقرار باشد.اگر آنها راست مي گويند هركس زودتر به استاديوم رفت صندلي ها براي ايشان باشد.درست يا غلط هميشه همين طور بوده،است و خواهد بود.  • [ ]