تبريك قهرماني تراختور

+0 امتياز

تيم تيراختور تنها با يك امتياز قهرماني را از دست اين در حالي است كه سرمربي تيم تيراختور آزربايجان

امير پاشا گفت : كه 12 امتياز ما را داروران (تركي و فغاني ) از ما گرفتند

بعد از دومي تيم تيراختور آزربايجان تمام آزربايجان در غرق شادي شده است و از تمام آزربايجاني هاي دعوت ميشود در تمام اين سرزمين به شادي بپردازند

و شادي خود را با ديگران تقسيم كنند

با تشكر مديريت سايت : آنا وطن سؤزو

http://1372.arzublog.com    • [ ]