بلديه اسپور - تراختور

+0 امتياز

باز مثل دربي نيم فصل اول خواهيم امد و هر دو تا تيم آذربايجان را تشويق مي كنيم

آذربايجان تيملري - فرق ائلمز رنگلري

پس براي بازي تراختور استقلال آماده مي شويم با حضوري بيش از صد هزار  • [ ]