من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم...

+0 امتياز

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم زبان و ادبيات بسيار غني توركي تدريس مي شد! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم زبان توركي ملت 35 ميليوني ما تحقير نمي شد!
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم زبان توركي ملت 35 ميليوني ما ممنوع نمي شد! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم زبان توركي ملت 35 ميليوني ما مورد انواع هجومها قرارنمي گرفت! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم زبان 15 ميليون فارس بر ملت مظلوم ما تحميل نمي شد! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم باتحميل زبان بيگانه،سعي در امحائ فرهنگ و زبان تركي نميكردند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم به صدها طومار حق طلبانه ملت آذربايجان اندكي اعتناء ميكردند! من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم تاريخ 7000ساله ملت 35 ميليوني آذربايجان تحريف نمي شد! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم شخصيتهاي تاريخي ملت كبير ما مورد توهين قرار نمي گرفت! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم موسيقي و رقص جهانگير آذربايجان را محلي خطاب نمي كردند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم مرا تعمدا و شيادانه آذري خطاب نمي كردند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم نام ازلي و ابدي آذربايجان را آذرابادگان نمي گفتند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم تبار و نژاد مرا به دروغ آريايي نمي خواندند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم پارسي ها را نجيب و آريائي ها را حامل خون پاك نمي خواندند!
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم شخصيتها و قهرمانهاي ملي آذربايجان نيز تكريم مي شد! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم به مقام استاد شهريار بخاطر روز ملي شعر و ادب توهين نمي كردند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم در تقويمهاي رسمي تاريخ ملت بزرگ آذربايجان را نيز درج ميكردند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم ناشرين تقويمهاي توركي را بازداشت نمي كردند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم اسامي ماههاي زرتشتي را بر من مسلمان تورك تحميل نمي كردند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم اجازه مي دادند تا نامهاي توركي براي فرزندانمان انتخاب كنيم! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم زبان عزيز مادري مرا زبان تحميلي مغول اعلام نمي كردند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم ستارخانها، پيشه وريها و شريعتمداريهاي ما را شهيد نمي كردند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم ضرورت كشتار توركها را مقدمه ظهور امام زمان نمي دانستند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم درشبيه خواني فارسها درمحرم، يزيد وشمر توركي صحبت نميكردند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم توركها را در تلويزيون، مخرب بارگاه سيد الشهداء معرفي نميكردند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم دهها هزار تن را در آذربايجان را درآذر1325 نمي كشتد! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم صدها هزار جلد كتاب توركي را در 26 آذر نمي سوزاندند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم اين نسل كشيهاي فيزيكي و فرهنگي را برآذربايجان روا نميدانستند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم همخونان قشقائي مرا طي 85 سال گذشته 3 بار كشتار نمي كردند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم همخونان خراساني ماراتحت فشارهاي شديد فرهنگي نمي گذاشتند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم قيام ضد آريايي 29 بهمن سال 1356 را فراموش نمي كردند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم حقوق توركها را بعد از انقلاب عظيم 57 فراموش نمي كردند! من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم صدهاهزارشهيدوجانباز تورك جنگ ايران وعراق را انكار نميكردند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم چند هزار داشناك ارمني را بر35 ميليون آذربايجاني ترجيح نميدادند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم اجازه نميدادند داشناكها باخيال راحت درتهران توركها را سلاخي كنند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم به اشغالگران ايروان، سلاح، انرژي و غذا نمي دادند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم خشم 35 ميليوني مارا بخاطر اتحاد ايران با ارمنستان درك ميكردند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم در كنار فلسطين و لبنان اندكي هم از قره باغ مظلوم حرف مي زدند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم ريشه هاي اقتصادي آذربايجان را اينگونه بي رحمانه نمي سوزاندند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم روستاها و شهرهاي مارا ويرانه نمي كردند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم طاعون بيكاري و فقر را در آذربايجان اشاعه نمي دادند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم سبب مهاجرت ميليونها تورك به مناطق كويري نمي شدند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم جهنم ايران مركزي را جنت و جنت آذربايجان را جهنم نمي كردند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم مواد معدني آذربايجان را استخراج وراهي كرمان واصفهان نميكردند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم كمترين بودجه را به آذربايجان اختصاص نمي دادند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم سياهترين نوع استثمار را بر آذربايجان مستولي نمي كردند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگرايراني بودم معترضان روزنامه فحاش ايران راسركوب نميكردن و روزنامه راكه از ترسشان بسته بودند مجددن بازگشايي نميكردن وتوهين كنندگان به ملت آذربايجان را آزاد نميكردن 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم جغرافياي ژئوپلتيك آذربايجان را عمدا در بن بست قرار نمي دادند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم ميراث تاريخي و فرهنگي ما را ويران نمي كردند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم اشياء تاريخي و اثار باستاني ما را غارت نمي كردند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم تاريخ عظيم ملت تورك آذربايجان را مصادره به مطلوب نمي كردند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم مواد مخدر را راهي آذربايجان نمي كردند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم آذربايجان را از صنايع مادر و مهم تهي نمي كردند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم صنايع بي ارزش و آلوده كننده را به آذربايجان نمي بردند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم محيط زيست آذربايجان را به باد فنا نميدادند!

من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم مديران غير بومي را بر آذربايجان حاكم نميكردند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم ارامنه، كردها و فارسها را در آذربايجان مستقر نميكردند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم حداقل 1سانتيمتر راه آهن و يا اتوبان جديد درآذربايجان ميساختند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم راي اهالي آگاه تبريز را در 31 فروردين 1375 به بازي نمي گرفتند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم نمايندگان تحميلي را به نام ملت آذربايجان انتصاب نمي كردند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم پرسشنامه متعفن فاصله اجتماعي را در سال 74 منتشر نميكردند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم به نهادهاي مدني آذربايجان اجازه تاسيس ميدادند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم موسسين نهادهاي مدني آذربايجان را تهديد و يا زنداني نميكردند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم پيكر آذربايجان عزيز را قطعه قطعه نمي كردند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم اسامي تاريخا توركي شهرها ومناطق جغرافيائي را فارسي نمي كردند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم نام تاريخي بحر خزر را به نامهاي جعلي تغيير نمي دادند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم ايران را فقط كشور فارسها معرفي نمي كردند! من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم توركها را وحشي، بيابانگرد، فاقد تمدن وخونريز معرفي نميكردند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم جمهوري آذربايجان را به دروغ آران نمي گفتند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم براي ميليونها آذربايجاني حداقل 1 كانال تلويزيوني تاسيس مي كردند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم بخاطر علاقه به زبان مادريم،تجزيه طلب و جاسوس خطابم نميكردند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم در كتابهاي درسي و نشريات به تركها دشنام و فحش نمي دادند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم اطفال تورك را در مهد كودكهاي آذربايجان بزور فارس نميكردند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم اجازه مي دادند تا كودكان ما به تورك بودن خود افتخار كنند! 
من يك توركم و آذربايجاني هستم، ايراني نيستم، اگر ايراني بودم در صدا و سيما زبان مقدس مرا به لجن نمي كشيدند!  • [ ]