اندامها در زبان تركي بر اساس يك حرف واحد نام گذاري شده اند.

+0 امتياز

اندامها در زبان تركي بر اساس يك حرف واحد نام گذاري شده اند:

اندامهاي مربوط به خوردن و چشيدن با "دال" شروع مي شوند:
ديل(زبان)، دؤداق(لب)، داماق(كام)، ديش(دندان)، ديمديك(منقار)
هر اندامي كه از بدن خارج شده با حرف "ق" شروع ميشود:
قيچ( پا) قؤل(دست) قاناد( بال) قويروق(دم) قارين(شكم) قولاق(گوش)
اندامهاي چشم با "گاف" شروع مي شوند:
گؤز(چشم)، گاش(ابرو)، گيله( عنبيه)، گيرپيك(مژه)
از بالاي سر تا كمر با ب شروع ميشوند:
باش(سر)،بورنوز( شاخ)،بؤيون(گردن)، بئل (كمر)، بوخون(پشت)، بويرَك(قلوه)،باغيرساق (روده)
شايد حتي بؤرك(كلاه) و باشماق(كفش) كه در هر دو سوي بدن ما راميپوشانند از روي انتخاب بوده و يا هر اندام تيز با زاويه بدن مثل ديرناق(ناخن)،ديز(زانو) ديرسك(آرنج) دابان(پاشنه) كه با د شروع شده اند.  • [ ]