بخشي از مقاله "من در بهشت عدن بودم" به نوشته "پروفسور ديويد رول":

+0 امتياز

 
بخشي از مقاله "من در بهشت عدن بودم" به نوشته "پروفسور ديويد رول":
وقتي پرفسور رول به همراه پيتر مارتين براي اولين بار وارد شهر تبريز رول به مارتين گفت: آنجا را نگاه كنيد كوه ماوراي شهر قرمز رنگ(عينالي داغي) است و در نور خورشيد بازتابي سرخ گون دارد رول گفت: ببينيد كوه از خاك سرخ است كلمه" آدم" در زبان عبري يعني "مرد خاك سرخ" هر اسطوره و افسانه اي بايد ماده خام خود را داشته باشد به نظر او آثار سفالين به دست امده نشان ميدهد كه سلاله آدم از باغ عدن (منطقه تبريز_اسكو)به سوي جنوب مهاجرت كرده اند. به هر حال مطالب بالا نشان از تمدن ديرينه تبريز و اطراف آن دارد تا جائيكه تاريخ پيدايش اين شهر را در تحقيقات پرفسور رول به زمان حضرت آدم ميرسد . گفتني است كه سرزمين تاريخي و طبيعت زيباي تبريز و اطراف آن قرنها پيش مورد توجه شعرا و جهانگردان بوده است به نظر جكسن اين ناحيه يعني آذربايجان يكي از حاصلخيزترين نواحي سراسر ايران و در خور لقب " بهشت ايران" است در واقع تمام اين ناحيه سزاوار ستايش است كه اوستا درباره ناحيه بزرگ ائيريانه وئجه (ايران ويج)يا آذربايجان كرده است .آنجا كه از اين مرز و بوم به عنوان نخستين و بهترين جايي كه اورمزد آفريد ياد كرده است

بخشي از مقاله "من در بهشت عدن بودم" به نوشته "پروفسور ديويد رول":
وقتي پرفسور رول به همراه پيتر مارتين براي اولين بار وارد شهر تبريز رول به مارتين گفت: آنجا را نگاه كنيد كوه ماوراي شهر قرمز رنگ(عينالي داغي) است و در نور خورشيد بازتابي سرخ گون دارد رول گفت: ببينيد كوه از خاك سرخ است كلمه" آدم" در زبان عبري يعني "مرد خاك سرخ" هر اسطوره و افسانه اي بايد ماده خام خود را داشته باشد به نظر او آثار سفالين به دست امده نشان ميدهد كه سلاله آدم از باغ عدن (منطقه تبريز_اسكو)به سوي جنوب مهاجرت كرده اند. به هر حال مطالب بالا نشان از تمدن ديرينه تبريز و اطراف آن دارد تا جائيكه تاريخ پيدايش اين شهر را در تحقيقات پرفسور رول به زمان حضرت آدم ميرسد . گفتني است كه سرزمين تاريخي و طبيعت زيباي تبريز و اطراف آن قرنها پيش مورد توجه شعرا و جهانگردان بوده است به نظر جكسن اين ناحيه يعني آذربايجان يكي از حاصلخيزترين نواحي سراسر ايران و در خور لقب " بهشت ايران" است در واقع تمام اين ناحيه سزاوار ستايش است كه اوستا درباره ناحيه بزرگ ائيريانه وئجه (ايران ويج)يا آذربايجان كرده است .آنجا كه از اين مرز و بوم به عنوان نخستين و بهترين جايي كه اورمزد آفريد ياد كرده است
   • [ ]