تفاوتهاي زبان كامل توركي با زبان ناقص پارسي يا فارسي. TüRK DILI

+0 امتياز

تفاوتهاي زبان كامل توركي با زبان ناقص پارسي يا فارسي. TüRK DILI
1 - پارسي را بعنوان 33مين گويش زبان عربي پاس بداريم ، توركي را بعنوان سومين زبان قانونمند و توانمند دنيا ترك كنيم!.
2. پارسي را با 60 ميليون متكلم پاس بداريم تركي را با 360 ميليون متكلم ترك بكنيم!
3.پارسي را با 2500 سال قدمت پاس بداريم تركي را با 7200 سال قدمت ترك بكنيم!
4.پارسي را با 4000 وا‍ژه ي اصيل پاس بداريم تركي را با 100000 واژه ي اصيل ترك بكنيم!
5.پارسي را با 60 تا 70 فعل اصلي پاس بداريم تركي را با 3500 فعل اصلي ترك بكنيم!
6.پارسي را با 350 فعل غير اصلي پاس بداريم تركي را با 24000 فعل غير اصلي ترك بكنيم!
7.پارسي را با 11 زمان فعلي پاس بداريم تركي را با 46 زمان فعلي ترك بكنيم!
8.پارسي را كه 7% از كلماتش ريشه دارند پاس بداريم تركي را كه 100% از كلماتش ريشه دارند ترك بكنيم!
9.پارسي را بعنوان زبان اقليت مردم ايران پاس بداريم تركي را بعنوان زبان اكثزيت مردم ايران ترك بكنبم!
10.پارسي را با 6 آوا پاس داريم تركي را با 9 آوا (كاملترين آواي خلقت)ترك بكنيم!
11.پارسي را بعنوان 8% زبان محلي پاس بداريم تركي را بعنوان زبان بين المللي ترك بكنيم!
12. پارسي را بعنوان گلچيني از زبانهاي ديگر پاس بداريم تركي را بعنوان شاهكار زبان و ادبيات بشري ترك بكنيم!
13.پارسي را بخاطر عدم كارايي كامپيوتري پاس بداريم تركي را بعنوان استاندارد پايه فونتيكي ويندوز ترك بكنيم!
14. پارسي را بعنوان زبان شعر پاس بداريم تركي را بعنوان زبان استاندارد ارسال ديتاي رادارهاي جهان ترك بكنيم
15.پارسي زبان معدودي افغاني و تاجيك را پاس بداريم تركي زبان استاندارد يونسكو در اروپا و آمريكا را ترك كنيم
16.پارسي را با 97000 عنوان كتاب در دنيا پاس بداريم تركي را با 450000 عنوان كتاب در دنيا ترك بكنيم!
17.پارسي را كه هرگز خط نگارش نداشته پاس بداريم تركي صاحب اولين دومين و سومين خط بشري ترك بكنيم
18. پارسي با 3 درجه صفت را پاس بداريم تركي با 5 درجه صفت را ترك بكنيم!
19.پارسي با شاهنامه اي ملحمه سرا پاس بداريم تركي با دده قورقود حماسه سرا ترك بكنيم!
20.پارسي عاري از قوانين آوايي را پاس بداريم تركي با قوانين ملوديك بين اصوات و حروف را ترك بكنيم!
دهها دليل و برهان ديگر وجود دارد كه براي بقاي زبان پارسي بايد از زبان ديرين شيرين هنرين و شكرين تركي چشم بپوشيم . زبان تركي خود ميتواند خويشتن را حفظ كند اين پارسي است كه بايد دست در دست هم آنرا پاس بداريم چرا كه باكوچكترين وزش بادي و كمترين غفلتي براي هميشه آنرا از دست خواهيم داد  • [ ]