فراخواني « شهرداري ـــ استقلال »

+0 امتياز

فردا هزاران چشم انتظار شما را در استاديوم سهند مي كشد

همان طور كه مي دانيد بازي شهرداري و استقلال بسيار حساس هست هم براي حيثيت شهرداري هم براي بلا نشين شدن تراختور.خيلي ها هستند كه آرزو دارند كه حتي يك نفر هم در ورزشگاه سهند تبريز حضور نيابند كه تعداد و قدرتشان كم نيست.آيا ما بايد خود را دست كم بگيريم مي دانيد مانند ما ها چه كارهاي بزرگي انجام داده اند.دشوار است پس حالا براي يك روز هم كه شده دست از ماديات و دلبستگي به دنيا بردار و براي نجات تيم هايمان از شايع هاي پراكنده غيرتي در ارادت نشان ده و با ما بيا ، چون [color]كه قطره قطره جمع گردد وانگهي درياشود.[/color]
امروز همه ديد كه از برد تراختور دل ميليون ها انسان شاد شد حالا فرض كنيد در آزادي تعداد دوستانمان 50هزار نفر مي شد.آن وقت چي حالي داشت.پس چرا ما در ان كار نيك در اين ايام سهيم نشويد به خدا امام حسين كربلا را نيافريد كه مليون ها انسان را به گريه بياندازد.اين ماجرا نيز مانند گفته ي چرلي چاپلين است كه مي فرمايد : من آنقدر تلاش كردم كه اين ملت براي يك بار هم شده بيانديشند ولي باز انها ختديدند.
تا به حال شنيديد كه دوست و يار اصلي خود را در سختي ها و دشواري ها نشان مي دهد پس حالا اگر يك يار واقعي هستي با ما همراه شو و فردا در استاديوم سهند با هم و يك صدا خواهيم گفت : ياشاسين آذربايجان - آذربايجان تيملري فرق المس رهلري - آذربايجان وار اولسون ايستميين كور اولسون.
قسم به فرزند علي ،سالار شهيدان بدان كه علي اصغر بيشتر لبخند مي زند كه شما فردا هميار ما باشي تا در شب هاي سرد حتي نداني كه تفريح مي كني يا عزا يا عبادت يا ...
براي وطنمان براي تيم هايمان براي غيرتمان براي شادي روح بزرگانمان براي راحتي فرزندانمان براي مرگ آسوده والدينمان بياييم.

فردا هزاران چشم انتظار شما را در استاديوم سهند مي كشد  • [ ]