ضرورت ساخت بناي يادبودي در ميدان شهرداري تبريز (محل وقوع فاجعه) براي كتابسوزان ارتش شاهنشاهي در 26 آزر 1325

+0 امتياز

 
ضرورت ساخت بناي يادبودي در ميدان شهرداري تبريز (محل وقوع فاجعه) براي كتابسوزان ارتش شاهنشاهي در 26 آزر 1325 

26 آزر امسال 66-مين سالگرد فاجعه كتابسوزان ارتش شاهنشاهي مي باشد. فاجعه اي كه به دنبال قتل عام هولناك 21 آزر به وقوع پيوست و در آن كتابهايي كه به زبان مادري اين ملت نوشته شده بودند در آتش فاشيسم سوختند و به عبارتي فاجعه اي كه در آن "آنا ديلي" اين ملت در آتش شوونيزم سوخت.

در آن حادثه كساني دست به اين عمل زدند كه خود از كتابسوزان موهومي (و يا واقعي) 1400 ســــــــــــال پيش به دست اعراب مي ناليدند و هميشه يكي از عوامل بدبختي و عقب ماندگي و جهل خود را به اين حادثه نسبت مي دادند!

شايد بتوان گفت جامعه بشري در دوران مدرن، در خاطره خود تنها دو مورد از اين فاجعه سراغ دارد.
يكي مراسم كتاب سوزاني كه در 10 مه 1933 ميلادي در آلمان به دست نازيها انجام گرفت و در آن نزديك 25 هزار كتابي كه به تشخيص نازيها در آنها تضادي با ايده‌ئولوژي ناسيونال سوسياليسم نازيها وجود داشت، سوزانده شد و ديگري كتاب سوزان 26 آزر 1325 ه.ش در آزربايجان، كه در آن تعداد بي شماري از كتاب هايي كه به زبان تركي نوشته شده بودند، سوزانده شدند.

هر دو فاجعه توسط انسانهاي نژادپرستي انجام گرفت كه خود را از نژاد پاك آريايي دانسته و خود را برتر از تمام ملل جهان مي پنداشند.
و به راستي كه چگونه پيروان هر دو مكتب اين برتري خود را نشان دادند!

حال كاملا به جا مي باشد، بناي يادبودي در مكاني كه آن فاجعه انجام گرفت، ساخته شود تا هميشه يادآور آن فاجعه هولناك بوده و آزربايجاني ها به ياد داشته و بدانند، چه كساني دشمنان زبان، هويت و فرهنگشان بودند و هستند .

*
به همين منظور از تمام عزيزان تقاضا مي شود طرح هاي پيشنهادي خود را در اين خصوص در ايونت به اشتراك بگذارند، تا يكي از بهترين هاي طرح به نظر دوستان انتخاب شده و در روزگاري كه آزربايجان اجازه ساخت چنين بنايي را به دست آورد و آن روزگار دور نيست، آن بنا ساخته شود.

به اميد آن روز  • [ ]