اگر به تهراني ،تهي و به اصفهاني اصفي وبه كرماني كري گفتند ما هم به اهالي
آذربايجان (ونه حتي زبانشان) آذري خواهيم گفت.
نام محل زندگي لزوما نمي تواند نام زبان شما هم باشد،آنچنان كه ما در ايران زندگي
مي كنيم اما نام زبان رسمي اينجا فارسي است و نه ايراني،يا فيليپين كه نام زبانشان
تاگالوگ است.
يك نكته در مورد اين كه شما گفته بوديد" آذري" هستيد،ما در طول تاريخ نه قوم
و نه زباني به نام آذري داريم.در اثر برخي افكار شوونيستي، اجداد ما ترك هاي ساكن
ايران را به قوم خيالي آذري نسبت مي دهند كه در گفته اين متحجران نژادپرست آذري ها
اصيل ترين پارسي هاي ايران هستند!
با ساده ترين دلايل زبان شناختي مي توان اين گفته را رد كرد،
چطور كلمه آب تبديل به سو شده است چه شباهتي از نظر صامت و مصوت
بين آب و سو وجود دارد،در تركي از شانه تا مچ دست قول گفته مي شود 
وكف دست و انگشتان اَل ،چگونه اين تفاوت فاحش در اصل يكي بوده است،
چگونه اَل تبديل به دست شده است.
چگونه زبان تركي كه 36 هزار فعل مستقل اصيل بدون فعل كمكي دارد زير
مجموعه اي از فارسي است كه تنها 3000 فعل اصيل دارد.
چگونه تركي كه از نظر گرامري پيوندي است و بسيار ساختارمند جزيي از زبان
تحليلي و بي قاعده فارسي است.
اين جريان آذري گويي به ترك هاي ايران از زمان رضا شاه آغاز شد و
امروزه نيز به دلايل فرهنگي و سياسي براي يكپارچه سازي و شبيه سازي ما تركان
با فارس ها ،قصه هاي غرض ورزان دوره پهلوي از سوي نژادپرستان پارسي پرست
تكرار مي شود.
من به شما ترك زبانان خرده نمي گيرم، كه هر چه فاجعه فرهنگي بر سر ما آمده از سوي
سياستمدارن مطلق انديش تاريخ معاصر و كنوني ماست كه سعي در خشكاندن ريشه ترك
هاي ساكن ايران دارند كه قدمت سكونت آنان در ايران بيش از اقوام ديگر است،
"اجداد ترك هاي ايران سومرها هستند ".
(نقل از فاروق مورخ تركيه اي و پروفسور زهتابي كتاب تاريخ ديرين تركان ايران).
پارسي پرستان وهم انديش با ساخت تاريخ جعلي از كوروش و داريوش و ...
(كه عدم صحت آن تاريخ را در مقاله اي ازمجله آلماني اشپيگل تاييد شده ديديم).


همچنين رجوع شود به كتاب دوازده قرن سكوت استاد پورپيرار.
ياوه به خورد ما داده اند .
در كتاب هاي فارسي منتشرشده در ايران،پارسي ها صلح انديش و با فرهنگ و تمدن متعالي
وصف شده اند و ما تركان همواره خونريز و وحشي وصف شده ايم.
پادشاهان ظالم و خونخوار ي چون كوروش و داريوش و انوشيروان و ... عادل
و زكي و متمدن معرفي شده اند.

هيچ يك از پادشاهان در تاريخ نه ناجي بشر بوده اند و نه واضعان حقوق بشر 
كه موقعيت سياسي و اقتدارشان علي الخصوص در دوران گذشته نه از شايستگي
كه از جنگجويي و قدرت همراه با ظلم است.
من به هيچ قوم ديگري حتي اگر نفرت داشته باشم توهين نمي كنم اما توهين بيش
از اين كه حضور 8 هزار ساله ما در فلات ايران به بعد ازورود مغول ها (كه آنها
هم ترك هستند ) كاهش داده مي شود.
ما قصد توهين به هيچ فرهنگ و زباني نداريم ،اما در زمان دفاع از خود و در
برابر ياوه گويان بايد كه چنين گفت.

البته بايد يادآورشد،
فارسي از جمله زيباترين و آهنگين ترين زبان هاي دنياست كه مي توان گفت
ازبهترين زبانهاي شعر دنياست.


اما در مقابل بايد بدانيم كه تركي از جمله با قاعده ترين و پرلغت ترين زبانهاي دنياست
كه 700 ميليون نفر در دنيا به اين زبان سخن مي گويند،در حالي كه جمع فارسي زبانان
دنيا به 1۰0 ميليون نفر هم نمي رسد.
ترك هاي ساكن در جهان:

ايران،تركيه،آذربايجان،ترك منستان،ازبكستان،قزاقستان، قرقيزستان،تاجيكستان،
مغولستان،ايالت سين كيانگ چين،روسيه،كشورهاي حوزه بالكان،بلغارستان،
مصر،سوريه،عراق،افغانستان و ...