عاي صبگاهي مدارس تبريز كه به تركي گفته ميشد(در شعر نه خبري از چاپلوسي به مقامات دولتي بود نه چيز ديگر)

+0 امتياز

عاي صبگاهي مدارس تبريز كه به تركي گفته ميشد(در شعر نه خبري از چاپلوسي به مقامات دولتي بود نه چيز ديگر)
----------------------------------------------------
امروز پس از گذشت بيش از 80 سال ، با مطالعه دقيق اين ابيات كه هنوز هم در سينۀ مردم نهفته است و همواره ياد خدا را در يادها زنده مي سازد ، مي توان فهميد كه چقدر با دنيائي از ظرافت و لطافت و شوق و ايمان ، جوان پاك سرشت و معصوم را به سوي حق و حقيقت رهنمون مي ساخت:

اي بيزي يوخدان يارادان تانريميز==اي خدايي كه ما را از هيچ آفريدي

سن بيزه لطفونله عنايت ائيله== ما را مورد لطف و عنايت خود قرار بده

بيزلري دوزگون يولا هدايت ائيله== ما را به راه راست و كارهاي درست

قدرت ذاتيليه هدايت ائيله== با قدرت ذاتي خود هدايت هدايت كن

وئر بيزه توفيق كه تحصيل ائده ك== به ما توفيق ده تا تحصيل كنيم 

علم و ادبله بيزه زينت ائله== با علم و ادب ما را زينت بده

خدمت ائده ك بيز آنا ميز يوردونا== تا به زادگاه خود خدمت كنيم 

سن ده اوني حفظ و جمايت ائيله== تو نيز او را حفظ و حمايت كن

پاك فكير ، آيدين اوره ك ساغ بدن== فكر پاك ، دل روشن و بدن سالم

بيزلره شانونله كرامت ائيله==در شان خود به ما كرامت كن  • [ ]