جوك فارسي برا كوروشكبير (صغير)

+0 امتياز

يه روز غضنفر از يه فارسه ميشنوه:

فارسه: ما از ديار كوروش كبيريم

قهقههغضنفر : اي باباااا اون كه مامانشو انگولك ميكرده خرهقهقهه

فارسه : هه هه هه با كدون مدركي احمق

غضنفر :كتاب هرودوت

فارسه: هه هه هه اجنبي بي همه چيز چه كار داره به ايران

غضنفر : ناصر پور پيرار خودش فارسه اصفحانيه

فارسه : هه هه هه اون كه از بي پدر مادره

غضنفر كلي سايت در اينترنت

فارسه:هه هه هه اونا كه از پور پيرار هم بي پدر مادرن

غضنفر : هه هه هه راس ميگي مشغول باش

 
 

جكهاي باحال

 

فارسه ميره تركيه ميبيند خيلي پيشترفته و با فرهنگ اند احساس

حقارت ميكنه ميگه حتما فارس بوده اند كه زبانشان تغيير كرده

يه روز ديگه ميره افغانستان ميبينه همشون گدايي ميكنن باز

احساس حقارت ميكنه ميگه اي بي همه چيزها زبان ما را دزديدن
آموزش فارسي در سه سوت

به كامپيوتر بگيد رايانه ، به ايميل بگيد رايانامه

مرسي هم نگيد

واسه بقيه از عربي استفاده كنيد

  • [ ]