عكسهايي جديد از اورمو

+0 امتياز

جاده ميان گذر رو به زنبيل داغي


پل ميان گذرپل ميانگذر و زنبيل داغينماي شهر از پارك جنگليميدان گلريزپشت سد شهر چايي


راستي به خاطر سدهاي كه بر سر تمام رودهايي كه به اين درياچه زده اند تا چند سال آينده هيچ اثري از درياچه نخواهد ماند كه علاوه بر از دست دادن جاذبه هاي گردشگري و زيبايي آذربايجان غربي و شرقي, با جا بجا شدن نمكهاي درياچه مصيبتي براي كشاورزي منطقه خواهد شد.

الان فقط آب يك رودخانه به درياچه ميريزه كه بدودجه سد سازي به اون هم براي استفاده از آب آن در مناطق شهر هاي اطراف تصويب شده و با اجراش آب آن هم قطع خواهد شد.  • [ ]