اختلاس ! ببخشيد اختلاص از (شعر اگر.....!)

+0 امتياز

اختلاس ! ببخشيد اختلاص از (شعر اگر.....!)

  اگر افتد به پاي ثار آب آهسته آهسته!! 

  بناخواهد شد از بنيان خراب آهسته آهسته!! 

  اگرصدرشته را دشمن سر فرصت به هم تابد!

  براي گردني سازد طناب آهسته آهسته!! 

  اگروالي زهركاري ويا درياچه تيماري شودغافل!

  كه دشمن زنده گردد كامياب آهسته آهسته!! 

  اگربا مافيا تا كردي و دادي بدو ميدان!

  شودهم خوابه ات دررختخواب آهسته آهسته!! 

  اگر كم كم فتد  فرهنگ در سانسورهربازي!

  شود هر( با كتابي) لا كتاب! آهسته آهسته!! 

  اگر ايثارگري گرددچنين تحقير زبيماري!

  شود هر گرگ تازي بدخيال ! آهسته آهسته!! 

  اگر(مهري) زبي مهري! برد مهريه را بالا!

   عزب را افكند اندر عذاب آهسته آهسته!! 

  اگر(دولت)زبي مهري! بردشهريه رابالا!

   كندتشويق فرزندش، شودخارج حلال آهسته آهسته!! 

 

 

  اگربنيان آموزش همين باشد كه ميباشد!

 

   شود ده نابغه هرروز،  فرار مغزها آهسته آهسته!

  اگر كرديد  فارسي را چماقي برسرتركي!

  زبان هم مي شود آخر(( كباب )) آهسته آهسته!! 

  اگرخنثي نگرباشي به هرثاري و يا هر فردايثاري!

  شود برآتش فرصت كباب آهسته آهسته!!

 اگر در شهركنندفرهنگ  ايثار به تحليلي !

 دعا كن ! تا نيآيد ريزش نيروچنان آهسته آهسته!!

   • [ ]