پاسخ درياچه اورميه به تاريخ سازي موهن احمدي نژاد !

+0 امتياز

   پاسخ درياچه اورميه  به تاريخ سازي موهن  احمدي نژاد !

  پرواز در هواي خيال ات  ديدني است              تاريخ سازي موهن ات برايم شنيدني ست        

  خشكيدن من 5 سده پيش دروغي نديدني است      اميد نبستن بتو  موجي ستودني است!  

  فرض است بقايم  بي  تو  شيرين و ديدني است     شورم ولي شيريني ام بيش ازتوچشيدني است

  تاريخ نوشتنت مثل سيماي قشنگت كشيدني است        با بال اميد  تو سقوطم خنديدني است

  گرنيت تو خيرنيست به زخمم نمك نپاش                طوفان نمك را زيره به كرمان بردني است

  باران اشك ماتم درياچه  ديدني است                     تحريف  تاريخ اورميه  گريستني است

  شعر زلال جوشش احساس هاي من                         ز موج زهرگين كلام تو چيدني ست

  بار غمم با  مردم اورميه  تقسيم كردني است          سهم تمسخر تو بتاريخ سپردني است

  درياچه را فداي سياست نكنيم رئيس !                      پند  درياچه گوشدار كه شنيدني است    • [ ]