آشنايي با برج سه گنبد(اوچ گونبز)

+0 امتياز

اين اثر با شماره 242  در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است.  • [ ]