قلعه نوعي:شانسي برديم اما همين كه بدخواهان سكوت مي كنند خوب است!

+0 امتياز

سايت گل- امير قلعه نوعي در كنفرانس بعد از باز با فجر گفت: حريف خيلي بهتر از ما بازي كرد وبايد با اختلاف 2يا سه گل ما را شكست مي داد.

او ادامه داد: بازي نيمه اول آنها را كه ديدم بين دو نيمه به بچه ها گفتم اين تيم جوان و كم تجربه است ودر ادامه بدنشان خالي مي كند كه همين هم شد ومي دانستم مي شود در نيمه دوم آنها را كنترل كرد. وي افزود:خوش شانس بوديم كه برديم اما خوبي اين پيروزي اين است كه يك عده كه دشمن ما وتراكتور وآذربايجان هستند 20 روز سكوت مي كنند ودست از سرمان برمي دارد. قلعه نوعي در مورد شانس قهرماني تيمش هم تصريح كرد:نفراتي را بايد در نيم فصل جذب كنيم كه اگر اين امر محقق شود شايد قهرمان هم شديم.
  • [ ]