برو بمير

+0 امتياز

 

 

-بچه از پاي اين ماهواره و اينتر نت پاشو.
- واسه چي پاشم؟
- واسه اينكه ميگن اين ماهواره و اينترنت فكر شما رو خراب و منحرف مي كنه. پاشو برو بيرون.
-كجا برم؟
- چه مي دونم، برو تو خيابون.
- با ماشين كه نمي تونم برم تو خيابون چون روز طرحه، شبم كه جلومو مي گيرن و ماشينو مي گردن و گير مي دن.
- خوب پياده برو.
- پياده برم تو هرم گرما و آفتاب چيكار كنم؟
- برو يه جا يه چيزي بخور.
- ماه رمضون اگه يه قلپ آب هم بخورم كه شلاقم مي زنن.
- خوب كارد بخوره تو شيكمت حتما مگه بايد يه چيزي بخوري؟
- پس چيكار كنم؟
- برو ورزش كن.
- تو كدوم سالن ورزشي؟ هر جا هم كه برم كلي بايد پول بدم. پول داري؟
- نه بابا پولم كجا بود. برو استخر اداره كه مجانيه شنا كن.
- ماه رمضون كدوم استخر بازه؟
- خوب برو سينما.
- مگه چند تا فيلم خوب رو اكرانه؟ همون چند تا رو هم كه قابل ديدن بود ديدم. ميخواي برم فيلم آقاي سلحشور رو ببينم.
- پس برو تو پارك بشين هم خنكه هم پول نميخواد.
- اونوقت اگه يهو يه عده اومدن آب بازي چه خاكي تو سرم كنم؟
- راست مي گي. مي خواي با اون دختر همكلاسيت برو قدم بزن.
- به به همين مونده كه با يه دختر بگيرنمون و كت بسته ببرن اونجا كه عرب ني انداخت.
- نه بابا ول كن. اصلا برو خونه يكي از دوستات.
- خوب اونجا هم كه برم مي شينيم پاي ماهواره و اينترنت ديگه. چه كاريه؟
- آره راست ميگي بشين همين من و تو رو ببين از همه اش كم خرج تر و سالم تره
- مامان انگار زنگ مي زنن ها. اي واي اومدن ماهواره هارو جمع كنن.
- پس برو بمير.  • [ ]