مقايسه اجمالي ما بين دو امپراتوري منجز الوجود عثماني و معلق وجود هخامنشي !

+0 امتياز

فارغ از نظريات و فرضيات سترگي كه در حول وجود يا عدم وجود امپراتور هخامنشي و حتي در صورت وجود داشتن پيرامون نام گذاري بر روي آن سلسله مجهلول النسب و مجهول المكان و مجهول الموطن كه همچو قارچي ناگهان در ميان تمدن هاي باستاني فلات ايران( تمدن هاي اورارتو ماد ،كاسي ها ،لولوبي ها ،ايلامي ها و....) و بين اانهرين (بابل ،اكد ،آشور و كنعانيان و يهود ساكن بين النهرين و اورشليم) به ناگاه  خود را مي نمايند و علي الرغم اختلاف بر سر امپراتوري ناميدن اين دولت مستعجل كه سه تن بيشتر بر آن حكمراني ننموده و بر فرض محال با قبول نظريات و نوشته اي حضرات باستان شناسان فراماسونر و يهودي  و نويسندگان يهود زده ذاخلي مبادرت به مقايسه دو امپراتوري نموده ام تا شايد ذهن متوهم آريا پرستان و كوروش مآبان  و باستان گرايان پان ايرانيست كه همواره خود را نزاد برتر و خون خود را رنگين تر از ساير اقوام و ملل دانسته و وجود امپراتوري هخامنشي را همچو پيراهن عثمان دليل بر مدنيت و برتري فني و تكنيكي و سياسي و نژادي و نظامي و فرهنگي و قومي خود بر ساير اقوام و مايه تحقير و تمسخر ساير ملل نموده اند با تلنگر اين مقايسه پي به حقير بودن مدينه فاضله خود برده و اندكي انساني تر با ساير اقوام برخورد نمايند و اين روح شيطاني راسيستي و فاشيستي و ساديستي خود را كمكي صفا دهند به اميد آن روز!

 امپراتوري هخامنشي يكي از بزرگترين و شايد قديمترين امپراتوري تاريخ بشر باشد كه جزو امپراتوري هاي كهن محسوب مي شود البته اگر دول مصر و امپراتوري شانگ در چين را مد نظر قرار ندهيم امپراتوري عثماني بزرگترين امپرتوري اسلامي و آخرين امپراتوري بزرگ مشرق زمين است  و جزو امپراتوري  هاي جديد محسوب مي شود امپراتوري هخامنشي  در سال 550ق م تاسيس ودر سال330 قم از بين رفت موسس اين امپراتوري كوروش كبير است تعداد امپراتوران آن 11 نفر ميباشند معروفترين شاهنشاهان  هخامنشي  كه شهرت جهاني دارند سه تن هستند كوروش كبير ،داريوش بزرگ و خشايار شاه امپراتوري عثماني در سال 1275 م تاسيس و در سال 1922منقرض شدتعداد سلاطين آن 36 نفر ميباشند معروفترين امپراتوران عثماني كه شهرت جهاني دارندهشت تن هستند كه عبارتند از سلطان ارخان قاضي ،سلطان بايزيد خان،سلطان محمد فاتح،سلطان سليم ياووز خان ،سلطان سليمان خان باشكوه قانوني ،سلطان محمد خان دوم اصلاح گر ،سلطان عبدالمجيد خان فاتح كريمه و سلطان عبدالحميد خان معروف به كشتار ارامنه سلطان سرخ مدت ايام  حكومت هخامنشيان 220 سال و مدت ايام حكوت عثمانيان 647 سال كشور هاي كه هخامنشيان بر طبق معيارهاي دول امروزي بر آنها حكومت مي كردند11كشورميباشد كه عبارتند ازتركيه ،آذربايجان،ارمنستان،سوريه،فلسطين،لبنان،اردن،مصر،عراق،ايران،فغانستان،تركمنستان و پاكستان تعداد كشور هايي كه عثماني ها بر طبق معيار دول امروزي بر آنه حكومت ميكردند 37 كشور ميباشد كه عبارتند از مجارستان نيمي از اترش صربستان كروواسي بوسني كوزو يونان آلباني مقدونيه بلغارستان جنوب لهستان اوكراين تركيه قبرس شمالي قبرس جنوبي مراكش الجزاير تونس ليبي مصر سودان فلسطين اردن لبنان سوريه عراق عربستان كويت يمن امارات قطر عمان بحرين آذربايجان شمالي و جنوبي گرجستان ارمنستان تاتارستان روسيهرقباي اصلي هخامنشيان عبارت بودن از دولت مصر كه تسخير شد دولت ليديه كه تسخير شد دولت بابل كه تسخير شد قبايل ماسازت كه هخامنشيان شكست خوردند و كوروش كشته شد دولت شهر هاي آتن و اسپارت كه در جنگ ماراتن هخمنشيان شكست خوردند در جنگ ترموپيل پيروز شدند ولي در نهايت در جنگ سالاميس شكست خوردند هخمنشيان نتوانستند بر آتن و اسپارت چيره شوند و دولت مقدوني هخامنشيان ظرف سه جنگ منقرض شدند رقباي عثماني عبارت بودند از دولت ونيز كه قبرس و جزيره كرت را از دست داد دولت مسيحي طرابوزان تسخيير شد دولت صليبيون تسخير شد دولت مماليك مصرو سوريه تسخير شد دولت صفويه كه آذر بايجان جنوبي  و ديار بكر و كردستان را از دست داد دولت آق قوينلو شرق آناتولي را از دست داد دولت روم شرقي تسخير شد دولت بلغارستان تسخير شد دولت مجارستان تسخير شد دولت صربستان تسخير شد دولت اتريش وين دو بار محاصره شد لهستان جنوب لهستان تسخير شد سلطنت الجزاير تسخير شد دولت خانات كريمه سخير شد دولت فلورانس دولت جنوا دولت پاپ دولت روسه از سال 1700 م تا سال 1917 چندين دوره جنگ درگرفت روسها در مجموع نسبتا برتري داشتند فرانسه در سوريه و مصر از عثماني شكست خوردند انگليسي ها در مصر شكست خوردند در 2 سال اول جنگ جهاني شكست خوردند در دو سال آخر جنگ پيروز شدند ولي در نهايت در جنگ چاناكاله دوم شكست خورده و از عثماني عقب نشيني كردند يونان در دو دوره جنگ شكست خوردند مجموعهدولتهاي كه عثمانيان نابود كردند 9 كشدولت مي باشند كه عبارتند از مجارستان بلغارستان امپراتوري روم شرقي صربستان خانات كرمه مماليك مصر وسوريه صليبيون دولت طرابوزان سلطنت الجزايرو مجموعهدولي كه هخامنشيان نابود كردند سه دولت مصر ليديه و دولت شهر بابل هخامنشيان در ظرف دو يا سه دهه و 5 جنگ بزرگ تضعيف شدند در سه جنگ آخر بكلي قلمرو خود را از دست دادند زوال آني و فوري  ضعف و زوال عثماني ها 362 سال طول و ضمن صدها چنگ  بزرگ به وقوع پيوست زوال بسيار آهسته و تدريجي و غير محسوس است اقتدار تا سال هي آخر ادامه دارد كتاب هاي مشهور در زمينه هخامنشيان كه مبناي اين  مطالعه قرار قرار گرفته اند هامتاريخ ايران باستان نوشته حسن پيرنيا تاريخ مردم ايران تاليف عبدالحسين زرينكوب  كتاب ايران در سپيده دم تاريخ جورج كامرون تاريخ امپراتوران هخامنشي از كوروش تا اسكندر تاليف پير برايان كتاب هاي كه در مورد عثماني  مبناي مطالعه قرار گرفته اند  تاريخ عثماني نوشته اوزون چارشلي دوره 5 جلدي كتاب فرمانروايان شاخ زرين نوشته نوئل باربر تاريخ امپراتوري عثماني نوشنه شاو استنفورد چي
  • [ ]