باهوش ترين مردم دنيا كدام ملت ها هستند

+0 امتياز

در زيررتبه بندي كشورها ابتدا  براساس متوسط بهره هوشي (IQ) نشان داده شده است ، همچنين  ميزان برابري قدرت خريد (PPP) و كيفيت زندگي ( QHC )  كشورها نيز براي مقايسه درج شده است .  البته كه  نژاد و ژنتيك  مهمترين عامل دخيل بر بالا بودن آي كيو مي باشد. اما كيفت زندگي بهتر (وجود شرايط عالي آموزشي و بهداشتي ) در بالا بردن آي كيو مردم آن كشور سهم بسزايي دارد . اما دراين ليست كشورهايي را مي بينيم كه از نظر اقتصادي  و شرايط زندگي  جز كشورهاي درجه سوم وحتي چهارم هستند ولي از نظر هوش و ذكا  در رتبه هاي بالاتري جايي دارند . (با اين حال تاثير عمده  اقتصاد برتر كشورها دربالا ميزان IQ  را نمي توان نا ديده گرفت .)

باهوش ترين مردم دنيا هنگ هنگها هستند .

پايين ترين ضريب آي كو هم ازآن  مردم گينه مي باشد .

كشورهايي كه  از نظر كيفيت ( QHC )  در پايين ترين جايگاه قرار دارند. اما از نظر ضريب آي كيو در رتبه هايي قابل توجهي قرار گرفته اند :

سنگاپور ( رتبه :2) - كره شمالي    ( رتبه : 3)  - مغولها ( رتبه : 10 )

ضريب هوشي ايرانيان

ايرانيان  با ضريب هوشي  84  تقريبا  در رتبه 98  دنيا قرار دارند. از جمله  مللي كه از نظر ضريب هوشي با ايرانيان در يك رده قرارگرفته اند مي توان به : افغاني ها با ضريب هوشي  84  پاكستاني ها با ضريب هوشي  84  كلمبيايي ها با ضريب هوشي 84    و چند كشور عربي ديگر  از جمله عربستان  - امارات – و ... اشاره كرد .

(ايران از نظر كيفيت زندگي تقريبا  در رتبه   110 دنيا  قرار  دارد. )

ضريب هوشي همسايگان ايران

تركها با ضريب هوشي 90  تقريبا در رتبه 59  دنيا قرارگرفته اند.

عراقي ها  با ضريب هوشي  87 تقريبا  در رتبه  76  دنيا قرار گرفته اند .

تركمنها با ضريب هوشي  87  تقريبا در رتبه 76 دنيا قرار گرفه اند .

 

 

Country/Region

IQ (2002)

IQ (2006)

PPP-GNI per capita 2002

QHC

1.         Hong Kong

107

108

27,490

60.8

2.         Singapore

103

108

23,730

60.7

3.         North Korea

105*

106*

1,000

38

4.         South Korea

106

106

16,960

75.4

5.         Japan

105

105

27,380

71.4

6.         Taiwan

104

105

23,400

79.4

7.         China

100

105

4,520

39.7

8.         Italy

102

102

26,170

78.9

9.         Iceland

98*

101

29,240

80

10.       Mongolia

98*

101*

1,710

48.1

11.       Switzerland

101

101

31,840

82.2

12.       Austria

102

100

28,910

80.7

13.       Luxembourg

101*

100*

53,230

76.4

14.       Netherlands

102

100

28,350

82.8

15.       Norway

98

100

36,690

89

16.       United Kingdom

100

100

26,580

76.7

17.       Germany

102

99

26,980

78

18.       Belgium

100

99

28,130

84.1

19.       Canada

97

99

28,930

77.8

20.       Estonia

97*

99

11,630

64.5

21.       Finland

97

99

26,160

85.1

22.       New Zealand

100

99

20,550

76.2

23.       Poland

99

99

10,450

62.7

24.       Sweden

101

99

25,820

82.9

25.       Andorra

N/A

98*

19,000

58.7

26.       Spain

99

98

21,910

75.8

27.       Australia

98

98

27,440

82.8

28.       Czech Republic

97

98

14,920

64.5

29.       Denmark

98

98

30,600

85.4

30.       France

98

98

27,040

78.1

31.       Hungary

99

98

13,070

64.1

32.       Latvia

97*

98*

9,190

65.5

33.       United States

98*

98*

36,120

86.6

34.       Belarus

96*

97*

5,500

57.2

35.       Malta

95*

97

17,710

66.4

36.       Russia

96

97

8,080

64.5

37.       Ukraine

96*

97*

4,800

61.8

38.       Moldova

95*

96*

1,600

46.2

39.       Slovakia

96

96

12,590

63.2

40.       Uruguay

96

96

7,710

64

41.       Israel

94

95

19,000

75.3

42.       Portugal

95

95

17,820

67

43.       Armenia

93*

94*

3,230

50.2

44.       Georgia

93*

94*

2,270

51.2

45.       Kazakhstan

93*

94*

5,630

49

46.       Romania

94

94

6,490

53

47.       Vietnam

96*

94*

2,300

39.6

48.       Argentina

96

93

10,190

64.7

49.       Bulgaria

93

93

7,030

59.1

50.       Greece

92

92

18,770

76.1

51.       Malaysia

92

92

8,500

78.5

52.       Ireland

93

92

29,570

52.1

53.       Brunei

92*

91*

19,210

50.8

54.       Cambodia

89*

91*

1,970

28.6

55.       Cyprus

92*

91*

18,650

67.6

56.       Lithuania

97*

91

10,190

65.4

57.       Republic of Macedonia

93*

91*

6,420

54.4

58.       Thailand

91

91

6,890

50.3

59.       Albania

90*

90*

4,960

51.2

60.       Bermuda

N/A

90

36,000

75.8

61.       Bosnia and Herzegovina

N/A

90*

5,800

51.4

62.       Chile

93*

90

9,420

59.5

63.       Croatia

90

90

10,000

61.7

64.       Kyrgyzstan

87*

90*

1,560

48.1

65.       Turkey

90

90

6,300

50.2

66.       Mexico

87

90

12,500

52.9

67.       Cook Islands

N/A

89

5,000

45.7

68.       Costa Rica

91*

89*

8,650

53.7

69.       Laos

89*

89

1,660

24.9

70.       Mauritius

81*

89

10,820

52.2

71.       Suriname

89

89

6,590

50.6

72.       Ecuador

80

88

3,340

47.4

73.       Samoa

87

88

5,570

49.7

74.       Azerbaijan

87*

88*

3,010

47.2

75.       Bolivia

85*

87

2,390

49.7

76.       Brazil

87

87

7,450

51.1

77.       East Timor

N/A

87*

3,940

46.7

78.       Guyana

84*

87*

3,070

40.2

79.       Indonesia

89

87

1,600

28.1

80.       Iraq

87

87

1,027

30.7

81.       Myanmar

86*

87*

930

42.4

82.       Tajikistan

87*

87*

1,640

27.5

83.       Turkmenistan

87*

87*

4,780

41.7

84.       Uzbekistan

87*

87*

1,640

39.4

85.       Kuwait

83*

86

17,780

49.9

86.       Philippines

86

86

4,450

51.6

87.       Seychelles

81*

86*

18,232

60.6

88.       Tonga

87

86

6,820

40.5

89.       Cuba

85

85

5,259

46.2

90.       Fiji

84

85

5,330

51.9

91.       Kiribati

84*

85*

800

37.1

92.       New Caledonia

N/A

85

21,960

54.9

93.       Peru

90

85

4,880

49.2

94.       Trinidad and Tobago

80*

85*

9,000

52

95.       Yemen

83*

85

800

24.5

96.       Afghanistan

83*

84*

700

13.2

97.       Belize

83*

84*

15,960

56.1

98.       Colombia

88

84

5,490

44.2

99.       Federated States of Micronesia

84*

84*

6,150

48.4

100.    Iran

84

84

6,690

40.2

101.    Jordan

87*

84

4,180

43.4

102.    Marshall Islands

84

84

1,600

44.2

103.    Morocco

85

84

2,000

39.9

104.    Pakistan

81*

84

3,730

31.7

105.    Panama

84*

84*

1,960

26.2

106.    Paraguay

85*

84

6,060

56.6

107.    Puerto Rico

84

84

4,590

45.2

108.    Saudi Arabia

83*

84*

15,800

63.6

109.    Solomon Islands

84*

84*

12,660

44.1

110.    The Bahamas

78*

84*

1,590

41.5

111.    United Arab Emirates

83*

84*

24,030

48.8

112.    Vanuatu

84*

84*

2,850

31.4

113.    Venezuela

88*

84

5,220

47.4

114.    Algeria

84*

83*

5,530

39.9

115.    Bahrain

83*

83*

16,190

49.3

116.    Libya

84*

83*

7,570

49.3

117.    Oman

83*

83*

13,000

40.6

118.    Papua New Guinea

84*

83

2,180

38.4

119.    Syria

87*

83

5,348

38.9

120.    Tunisia

84*

83*

6,440

40.6

121.    Bangladesh

81*

82*

1,720

29.8

122.    Dominican Republic

84*

82

6,270

46.8

123.    India

81

82

2,650

36.3

124.    Lebanon

86

82

4,600

55.8

125.    Madagascar

79*

82

730

28.6

126.    Egypt

83

81

3,810

37.3

127.    Honduras

84*

81

2,540

41.9

128.    Maldives

81*

81*

4,798

38.5

129.    Nicaragua

84*

81*

2,350

41.3

130.    Northern Mariana Islands

N/A

81

12,500

51.3

131.    Barbados

78

80

14,660

60.9

132.    Bhutan

78*

80*

1,969

24.1

133.    El Salvador

84*

80*

4,790

42.6

134.    Guatemala

79

79

4,040

34.6

135.    Sri Lanka

81*

79

3,510

47.7

136.    Nepal

78

78

1,370

26.9

137.    Qatar

78

78

19,844

45.6

138.    Comoros

79*

77*

1,640

24.6

139.    Cape Verde

78*

76*

4,920

40.5

140.    Mauritania

73*

76*

1,790

20.5

141.    Uganda

73

73

1,360

25.4

142.    Kenya

72

72

1,010

27.3

143.    South Africa

72

72

9,810

38.3

144.    Tanzania

72

72

580

23.2

145.    Ghana

71

71

2,080

33.7

146.    Grenada

75*

71*

6,600

45.3

147.    Jamaica

72

71

3,680

46.5

148.    Saint Vincent and the Grenadines

75*

71

5,190

48.4

149.    Sudan

72

71

1,740

24.6

150.    Zambia

77

71

800

21.8

151.    Antigua and Barbuda

75*

70*

10,390

53.2

152.    Benin

69*

70*

1,060

20.5

153.    Botswana

72*

70*

7,740

29.4

154.    Namibia

72*

70*

6,880

31.1

155.    Rwanda

70*

70*

1,260

18.5

156.    Togo

69*

70*

1,450

26

157.    Burundi

70*

69*

630

15.2

158.    Côte d'Ivoire

71*

69*

1,450

18.1

159.    Malawi

71*

69*

570

24.3

160.    Mali

68*

69*

840

13.4

161.    Niger

67*

69*

800

13.5

162.    Nigeria

67

69

800

27.3

163.    Angola

69*

68*

1,840

13.7

164.    Burkina Faso

66*

68*

1,090

10.7

165.    Chad

72*

68*

1,010

20.4

166.    Djibouti

68*

68*

2,040

22

167.    Eritrea

68*

68*

1,040

21.4

168.    Somalia

68*

68*

500

15.2

169.    Swaziland

72*

68*

4,730

22.2

170.    Dominica

75*

67

4,960

48.8

171.    Guinea

63

67

2,060

22.5

172.    Guinea-Bissau

63*

67*

680

20.3

173.    Haiti

72*

67*

1,610

20.4

174.    Lesotho

72*

67*

2,970

24.3

175.    Liberia

64*

67*

1,000

21.2

176.    Saint Kitts and Nevis

75*

67*

10,750

45.5

177.    São Tomé and Príncipe

59*

67*

1,317

37.9

178.    Senegal

64*

66*

1,660

20.7

179.    The Gambia

64*

66*

1,540

21.3

180.    Zimbabwe

66

66

2,180

25.2

181.    Republic of the Congo

73

65

630

17.9

182.    Cameroon

70*

64

1,910

23.1

183.    Central African Republic

68*

64

1,170

19.1

184.    Democratic Republic of the Congo

65

64

700

26.9

185.    Ethiopia

63

64

780

16.7

186.    Gabon

66*

64*

5,530

32.2

187.    Mozambique

72*

64

990

18

188.    Sierra Leone

64

64

500

13.8

189.    Saint Lucia

75*

62

4,950

51.1

190.    Equatorial Guinea

59

59

9,100

30.4

 

منبع  • [ ]