مام ميهن را غروبي نيست

+0 امتياز

در بررسي تيم تراختور بايد گفت تراختور پديده‌اي نو در تاريخ ورزشي ايران است اين پديده نه به لحاظ ورزشي بلكه بدليل پشتوانه سياسي و پيامبري خواست‌هاي ملي كه در ادوار گذشته در بطن جامعه در جريان بوده است به منصه ظهور رسيده است. بعبارتي تراختور خاستگاهي است براي بيان مطالبات آزربايجان كه مجال آن در جامعه بسته ايران بدين شيوه ميسر نبود كه مصداق بارز آن را مي‌توان در حضور پر شمار در مناسبت‌ها بالاخص در جريان اعتراض به خشكاندن اروم گولي اشاره نمود. به هر سوي اين پديده نتنها به جامعه ورزشي بلكه به جامعه سياسي چنان شوكي وارد نموده است كه بدخواهان آزربايجان را سراسيمه, خواسته يا ناخوسته, با برنامه يا بدون برنامه به انجام واكنش وا داشته است.

 

محروميت‌هاي متعدد، ايجاد حاشيه براي تيم، اجراي برنامه‌هاي نظر سنجي ساختگي، ايجاد زمينه براي به حاشيه كشاندن تماشاچيان در جهت آشوب و فحاشي، ناداوري‌ها، استفاده از مانقور ها براي تغيير جهت شعار‌ها و مطالبات در استاديوم، ايجاد تفرق و دو دستگي، فيلترينگ گسترده دنياي مجازي تراختور، عدم پوشش رسانه‌اي و ايجاد تبليغات و جو منفي عليه آزربايجان و تراختور، تغير آرم باشگاه، استفاده از نشان هاي مجعول در كارت هواداران تيم، ارعاب و بازداشت هواداران، ممانعت از حضور هواداران ساير شهر‌ها، عدم ارائه خدمات اياب و ذهاب، زمان نامناسب برگزاري مسابقه، عدم حمايت مالي تيم، به حاشيه كشاندن تفكرات سياسي هوادران در قالب حاشيه سازي و هيجانات فوتبالي و بي شمار مواضع ديگر كه هدفي جز تضعيف و كم رنگ كردن حضور تماشاچيان و كاهش حواشي سياسي تراختور نداشته است. هر چند كه گاها اصطكاك حواشي تيم با مطالبات ملي آزربايجان بيشتر به نفع فوتبال چرخش داشته است و هيجانات فوتبال خواسته هاي مردم را تحت‌الشعاع قرار داده است ليكن برخورداري هسته هواداران از نخبگان و شعور سياسي بالاي اكثريت تماشاچيان تاثير ترفند‌هاي سياسي فوق را به حداقل رسانده است بطوريكه نوسان شمار هواداران از يكصد هزار نفر به چهل هزار نفر در طول فصل و به فراموشي سپرده شدن برخي مطالبات ملي و شعار‌ها متاثر از عوامل و موضع گيري‌هاي ذكر شده است. چنين به نظر مي‌آيدكه برد تراختور با تماشاچيان اندك و معدود چنان به مذاق بدخواهان آزربايجان شيرين است كه به صد مقدار آن باخت تراختور با هواداران يكصد هزار نفري و فرياد بحق كام آنان را تلخ و خوابشان را آشفته مي‌نمايد. آنزمان كه عزم بر اتحاد بزرگ مطالبات مي‌باشد حضور خيره كننده هواداران نشان دهنده چربش مطالبات ملي بر فوتبال است. لذا بر همگان است تا ضمن حفظ اتحاد و آناليز و بازشناسي روند سياسي و ورزشي تراختور ترفند‌هاي  دشمنان آزربايجان را در رسيدن به اهداف شوم آنها عقيم گذاشت چرا كه تراختور راه خود را با هدف آزربايجان آغاز نموده است و بي شك به حاشيه راندن اهداف ملي آزربايجان كاهش شديد هواداران را بهمراه خواهد داشت كه اين امر در بلند مدت تنها به فوتبال تراختور لطمه خواهد زد چرا كه مام ميهن «آزربايجان» را غروبي نيست.

 

ياشاسين آزربايجان

 

ياشاسين تراختور  • [ ]