حمله شديدالحن هفته نامه فوتباليست ها به عسگري نايب رييس كميته داوران ـ اين امنيت را مديون آذربايجان هستيد!

+0 امتياز

در حالي كه ايران آرامش و امنيت خود را مديون آذربايجان است. حسين عسگري نايب رييس كميته داوران در مصاحبه اي گفته: " اگر بدانيم امنيت در تبريز وجود ندارد ، هيچ داوري را براي بازي هاي تيم هاي تبريز نمي فرستيم. " ! 

وقتي در راس كميته داوران ، آدم بي لياقتي مي نشيند ، كه اندازه دهان خود را نمي فهمد ، هر بازي تراكتور و شهرداري كه حاشيه اي داشته باشد ، چه در ايران باشد ، يا در سر كيف خود در خارج از كشور بگذراند ، فيلم و گزارش را نديده ، مصاحبه كند و بر عليه هواداران و تيم هاي آذربايجاني سخن بگويد ... 

وقتي كسي دهان آنهايي كه عروسي در تهران را مي گيرند ، نبندد ... 

وقتي آقاي غياثي مردم آذربايجان را شرور بخواند ... 

وقتي هيات فوتبال گيلان خارج از وظايف خود عمل كند ... 

وقتي اتفاقات فوتسال ساري ناديده گرفته مي شود ... 

وقتي از اتفاقات ليگ دسته يك در يزد ، در سال گذشته ، چشم پوشي مي شود ... 

وقتي در آبادان هواداران آن عكس لايق خود را بيرون مي آورند و كسي بر خوردي نمي كند ... 

وقتي شادي مردم آذربايجان ، بد جوري آقايان را ناراحت مي كند! 

و وقتي ... 

خوب معلوم است ، رييس آنها نيز اندازه نداند. 

حسين عسگري نايب رييس كميته داوران در مصاحبه اي گفته: " اگر بدانيم امنيت در تبريز وجود ندارد ، هيچ داوري را براي بازي هاي تيم هاي تبريز نمي فرستيم. " ! 

اين سخنان در حالي به زبان رانده مي شود كه در هفته دفاع مقدس قرار داريم. ايران آرامش و امنيت خود را مديون آذربايجان است. اين را عسگري و امثال عسگري بايد آويزه گوش خود بكنند. 

اگر نبودند مردان و زنان غرور آفرين آذربايجان اكنون حسين عسگري و امثال ايشان به صندلي هايي اين چنيني لم نداده بودند تا از بي امنيتي آذربايجان و تبريز سخن بگويند. 

يك بار ديگر اسامي شهدا و سرداراني كه فقط براي قبولي در آزمون استخدامي حفظ كرده بوديد را مرور كنيد ، چه تعداد از آنها آذربايجاني و تورك زبان بودند؟ چه تعداد از سربازان و رزمندگان جبهه هاي حق عليه باطل آذربايجاني بودند؟ 

حالا گوشي دستتان آمد؟ 

باور اينكه شما اين مطالب ساده را نفهميده باشيد سخت است. مگر اينكه هواي نان و قدرت داشته باشيد. اين نان ها ارزشي ندارند و اين مسندها هم صباحي چند ماندگار نيست. ارزش آدمي بسيار مهم تر از اين خود شيريني هاست. 

آذربايجان براي او واژه امنيت را در همين پستي كه هست معني كرده است. اين از بد روزگار است كه افرادي اين چنيني ، در مسندهايي قرار مي گيرند كه ميزشان بزرگتر از قدشان است. وگرنه اگر حقي بود و حق داري ، ايشان را شغل مناسب تري سراغ داشتيم. 

براي او از خداوند متعال صحت عقل و مزاج آرزو داريم. هر چند مستان جاه و قدرت را چاره ديگري بايد ... 

فوتباليست – شماره 60، صفحه 7  • [ ]