نحوه تهيه ترشي هفت بيجار شوونيستي با زبان فارسي.

+0 امتياز

 مواد مورد نياز:    دَببه اي برداريد كه ظرف مخصوص ساختن ترشي است.    بيست و هشت عدد حروف الفباي عربي كوچك متوسط و درشت.    تعداد چهار عدد حروف "ب، ج، ز، ك" كوچك متوسط ودرشت را از آن جدا كنيد.    بيش از هفتاد در صد حجم دَببه ترشي لغات عربي.    حدود پنج در صد حجم دَببه لغات تركي.    حدو نيم درصد حجم دَببه لغات خوشبو كننده اروپائي.    به مقدار فراوان سر و دل و دست و پا و گوش و چشم و جيگر.    بر حسب ذائقه فردي از لغات سر، دل، دست و پا و و و    و بر حسب تمايل شخصي از لغات ديگر اعضاي بدن مثل روده، گوش، چشم، جگر، گردن، زانو، مچ، مو و و و نهوه تهيه و ساخت:    در وحله اول حروف " ب ،ج ، ز" را برداشته و بدون كوچكترين زحمت با اضافه كردن دو نقطه به هر كدام سه حرف" پ، چ، ژ " را مي سازيم و با اضافه كردن يك كشيده بربالاي حرف "ك "، حرف " گ" ساخته مي شود، و بر روي ببيست و هشت عدد حروف الفباي عربي كوچك متوسط و درشت مخلوط كرده در دَببه ترشي مي ريزيم، تا تعداد آنها به سي و دو عدد برسد. بدليل همين چهار حرف، كل الفباء را مصادره كرده و الفباء "فارسي" يا بهتر از آن الفباء "پارسي"اش مي ناميم.    در وحله دوم لغات تركي مثل پرچم، بشفاب، قاشق، دگمه، اتاق، قورمه (سبزي)، قيمه، چكمه و.. ولغات اروپائي مثل :تلفن، ماشين، آناليز،كلاس، هال ، سالن و..را در دَببه مي ريزيم.    در وحله سوم بسبب اينكه فارسي با دويست فعل فقير ترين زبان دنيا است، ناچار از لغات ساخته شده از اعضاي بدن يعني سر، دل، دست و پا و.. لغات مورد نياز را مي سازيم مثل سر زدن، سر دواندن، سر سري گرفتن، سرحال آمدن ،سرزنده شدن، سرسپردن، سربزير شدن، سررفتن، سرريز گشتن، سركوفت زدن، سرازير شدن ، سررسيدن، سرخوردن و سركوفت زدن و تركيبات بيقاعده اي چون: سردار، سرِباز، سركرده، سرسپرده، سرانجام، سرتا سر، سرتاپا و.. در مورد دل مثل: دلدادن، دل بردن، دل ربودن، دل دل شدن و.. تركيبا تي چون: دلاور، دل زنده، دلشوره، دلپسند، دل آزرده، دلواپس، بيدل، دلداده، دلچركين، دل خوش و... را مخلوط كرده در دَببه مي ريزم در صورت نياز بيشتر در مورد ساير اعضاء بدن مانند روده، دست، پا، گوش، چشم، جگر، گردن، زانو، مچ، مو و ديگر عضوهاي مورد نظر و پسندتان به لغت نامه دهخدا مراجعه فرمائيد.    در وحله چهارم بيش از هفتاد در صد حجم دَببه ترشي را با لغات عربي بجاي "سركه"، جهت پر كردن لابلاي مواد و غوطه ور شدن همه آنها در داخل دَببه مي ريزيم البته در صورت غليظ و يا رقيق بودن ترشي راه حل آنرا به ابتكار شخصي شما در افزودن مواد رقيق يا غليظ كننده واگذار مي كنيم بشرط آنكه ابتكارات خود و نتايج آنرا به اطلاع عموم برسانيد.  • [ ]