ناگفته هايي درباره تو پو لو ف........

+0 امتياز

 
 

بلـــــــه......!!  
ملت ايران هم كه  تشريف دارن و هرچي جنس رو دست دنيا مونده ميكنن تو پاچه ي اينا...  • [ ]