تصاوير اخير و كنوني درياجه اورميه

+0 امتياز

 

براي ديدن تصاوير اخير و كنوني درياجه اورميه به آدرس زير بريد:

http://www.lakeurmia.org/

   • [ ]