هيچي پرايد نمي شه البته سمند رو هم دست كمنگيريم

+0 امتياز

هيچي پرايد نمي شه  البته سمند رو هم دست كمنگيريم

متخصصين امربه علت بي عيب و كامل بودن اين دو خودرو فقطاقدام به تغيير فرم چراغ جلو و عقب انها مي كنند

تا حالا كه هميشه  ما اينا رو پيش خريد كرديماونم براي يه سال ديگه

حالا براي مقايسه چند تا ماشين خارجي رو همميزاريم تا بفهميم هيچي پرايد نمي شه

چرا قيمت پرايد به مرسدس بنز نزديك ميشود؟

ايمني بي نظير پرايد

image002.jpg

image003.jpg

image004.jpg

قابليت منحصر بهتغيير شكل جهت كاهش صدمات وارده از تصادف البته از اين قابليت جهت پارك خودرو ميتوان بهره برد

گفتني است امتيازاين اختراع ثبت شده و منحصرا در اختيار شركت مزبور است از متخصصين پژوهشگاه اينشركت كمال تشكر را داريم

image005.jpg

نمونه اي ديگرواقعا بي نظيره

image006.jpg

قابليت باربري ووانت شدن

image007.jpg

تحقيقات فني برايموتور جايگزين در مدل هاي 132 و ال ايكس و سورن وديگر مدل هاي جديد ادامه دارداخرين عكس لو رفته از تيم تحقيقاتي مشترك دو شركت به شرح زير بوده است كه از مزايايان بي نيازي به سوخت ودوستدار محيط زيست و قدرت مانور بالا ذكر شدهاست

image008.jpg

image009.jpg

image010.jpg

image011.jpg

image012.jpg

 

و اما تصاويري از پرايد اصل كره 2010
 

Kia-Pride-Facelift-038_770.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

   • [ ]