چاقو كشي بر روي هواداران تراختور

+0 امتياز

در بازي تراختور استقلال هواداران با فرهنگ ! استقلال بر روي هوادارن بي فرهنگ تراختور!! چاقو كشيده و برخي از آنان را زخمي كرده اند.( اين عدالت را اگر در جايي از جهان يافتيد بر ما خبر دهيد)  • [ ]