اينم يه نمونه از فرهنگ پارس كنان (مردم شريف پارسي)

+0 امتياز

 

روز مسابقه وقتي رفتار هواداران را ميديدم ميخواستم از خوشحالي گريه كنم كه مثل يك برادار هواي يكديگرو داشتن و كافي بود يه مشكلي واسه يكي از هوادازان پيش بياد همه براي حل مشكل بسيج ميشدند من روز مسابقه بهشتو تجربه كردم باور كنين بودن در ميان هواداران تراختور سعادت هستش 
هواداران تراختور نمادي از مردان يهشتي هستن خدارو شكر من بهشت را تو اين دنيا تجربه كردم طوري بود كه اگه تو دست تو جيب يه هوادار ميكردي چون هوادرا تراختور بودي ميگفت حتما يه خيري هست و اعتراض نميكرد و اين از خصوصيات بهشت است يهترين روز زندگيمان را در بازي مقابل استقلال تجربه كرديم فقط ميتوانم بگم جاي تمامي آذربايجاني هارو خالي كرديم
 

ما خيلي فشرده نشسته بوديم واسه همين نمي تونستيم خوب تشويق كتيم دليل اصلي تشنج خود ماموران بودند كه با طرفدار هاي استقلال كاري نداشتن و فقط جلي هواداران تراختور صف كشيده بودند  • [ ]