ايران و اشتباه در مورد سوريه

+0 امتياز

ايران و اشتباه در مورد سوريه

رژيم سوريه كه از سه ماه قبل سعي در سركوب معترضين به وضعيت اداره كرد كشور دارد، در اين راستا از كار بردن قدرت نظامي بر عليه غيرنظاميان غير مسلح هيچ ابائي بدل راه نميدهد. در نتيجه گشوده شدن آتش سلاح هاي نظاميان سوري تاكنون حداقل 1100 نفر كشته شده و  قريب ده هزار تن نيز تحت بازداشت قرار گرفته اند . بسياري از دستگيرشدگان نيز در زندان تحت شكنجه و آزار جسمي قرار ميگيرند .

 

رويدادهاي كنوني در سوريه شباهت بسياري به وقايع بعد از انتخابات سال 2009 در ايران دارد. مردم كه معتقد به تقلب در جريان انتخابات بودند ، براي دست يافتن به ايراني آزادتر و دموكراسي بيشتر ، صداي خود را بلندتر كردند . ولي متأسفانه سرمداران رژيم دستور مقابله و مبارزه با معترضين را صادر كرده و بر روي مردم آتش گشودند .صدها جوان ايراني جان خود را از دست داده و صدها جوان راهي زندان شدند تا تحت شكنجه ، آزار جسمي و تجاوز قرار بگيرند . دقت كنيد ....تاكتيك هر دو رژيم شباهت فوق العاده اي دارند ..از اينرو ميتوان به اين سئوال خطرناك فكر كرد ...آيا سوريه تحت كنترل ايران اداره ميشود ؟

 

در اين ميان ايران بخاطر دورساختن افكار عمومي جهان و پوشش دادن اشتباهات فاحش  خود تركيه را بعنوان هدف نشان ميدهد . مطبوعات اايران نوشته هائي در باره دو روئي تركيه در رابطه با رويدادهاي سوريه و آغوش باز اين كشور بر روي مخالفان سوري منتشر كرده است . در حاليكه تركيه در مورد سوريه ماوراي ماهيت سياسي همواره از جنبه انساني مي نگرد . تركيه با احداث شهرك هاي چادري براي پناهندگان سعي دارد تا در اين موقعيت دلخراش تمامي نيازهاي آنها را برآورده سازد. تركيه كه كشورهاي منطقه را در راه دموكراسي راهنمائي و حمايت ميكند، مسلح كردن طرفي در سوريه و برادركشي را در اين كشور تأئيد نميكند. جامعه بين المللي نيز اين موضوع را كاملا درك كرده و به آن ايمان دارد . رژيم ايران بايد مواظب گفتار و رفتارهاي خود باشد . زيرا تركيه تنها كشور قابل اعتماد ايران در منطقه است ...  • [ ]