آخرين تصاوير ماهواره اي از وضعيت وخيم درياچه اورميه

+0 امتيازمانطور كه در آخرين تصاوير ماهواره اي از درياچه اورميه مشخص مي باشد روز به روز اين نگين آزربايجان رو به موت مي باشد ولي دولت تاكنون يك قدم در راه احياي اين نگين آزربايجان برنداشته است. گوئي درياچه اورميه را با دست خودمان مي خواهيم زنده به گور كرده و جانش را بگيريم. 
اصلي ترين علت مرگ درياچه اورميه سدهاي متعددي مي باشد كه بدون در نظر گرفتن حقابه هاي درياچه اورميه احداث و مورد بهره برداري واقع شده است. طي آخرين آمار 80 سد بر روي حوضه آبي درياچه اورميه احداث و بهره برداري گرديده است كه طي مدت 1 الي 2 ساله تعدد اين سدها به 200 عدد خواهد رسيد، اين در حالي مي باشد كه كارشناسان و متخصصين محيط زيست خشك شدن درياچه اورميه را طي  2 الي 5 سال آينده پيش بيني كرده اند. 
تنها راه نجات درياچه اورميه فقط و فقط گشودن حق آبه آن و تامين ساليانه 1 ميليارد مترمكعب آب مورد نياز درياچه اورميه مي باشد. و در برنامه ي ميان مدت تامين 20 ميليارد مترمكعب آب براي احياي دوباره  درياچه اورميه مي باشد.   
مردم ترك بايد شب و روزشان فقط و فقط درياچه اورميه باشد و بس. در صورت خشك شدن درياچه اورميه ديگر آزربايجاني وجود خارجي نخواهد داشت.
منبع تمامي عكسها: سايت ناسا مي باشد.
 
 
 
 
 
 
 
   • [ ]