من پان ام؟ يا تو؟

+0 امتياز

وقتي نژادپرستي تا حدي است كه من مجبورم در دانشگاه و مدرسه فارسي بخوانم و بنويسم...من پان ام؟ يا تو؟   وقتي اسم ماشين! بانك! موسسه! مدرسه! پارك! هتل! ... در آينده نيز واحد پول را پارس صدا مي كني...من پان ام؟ يا تو؟   وقتي منه آزربايجاني تورك زبان را، آذري ايراني صدا مي زني، ولي جك «يه تركه» بيشترين آمار در جكهايت را...  • [ ]