آذربايجان غربي واقعيتهاي نگران كننده جامعه آذربايجان ما

+0 امتياز

آذربايجان غربي واقعيتهاي نگران كننده جامعه آذربايجان ما : اصالتا ترك آذربايجانم و از اهالي شهرستان جلفا هستم كه بدليل اينكه شغلمايجاب ميكرد سال 89 را در شهر خوي از توابع آذربايجان غربي سپري كردم...و در شهر خوي با جمعيت قابل توجهي از مهاجران كرد مواجه گشتمكه بنظر ميرسيد اين مهاجرت بسرعت ادامه داردو اين نكته اي بود كه برايم خيلي عجيب بود و عجيبتر از همه اينكه اين كردهاي مهاجر را بقدري راحت و پر مدعامييافتم كه مردم ترك بومي اين شهرستان را به آن اندازه راحت و پرمدعا هرگز نمييافتم, دليل اين ادعايم هم از اين قرار هست : شهرستان جلفا با شهرستان خوي هر دو خاك انكارناپذي ر آذربايجان ميباشد و بوميان هر دو شهر ترك ميباشند و اين دو شهر مسافتي بيش از يك ساعت ندارند, ولي در مدت اقامت يك ساله خود,با هركدام از اين كردهاي مهاجر كه برخورد مينمودم,,و با آنان اندكي صحبت ميكردم,از غير ترك بودن و غير بومي بودن آنان كاملا مطمئن ميشدم و بخاطر اندك تفاوتي كه درلهجه تكلم زبان تركي من با لهجه تركي شهر خويوجود داشت,آنان سوال ميكردند كه من از كدام شهر هستم و وقتي به آنان ميگفتم كه من از اهالي شهرستان جلفا هستم, با ناراحتي و يك ژست عجيبي, از من سوال ميكردند كه : چه دليلي داشت كه به خوي آمده اي؟! باور كنيد كه لحن سوالهاي اين كردهاي مهاجر ازمن به طوري عجيب وغريب بودكه فكر ميكردم بدون اجازه و ويزا وارد خاك يك كشور متخاصم شده ام و توسط مأموران اطلاعاتي آن كشور دستگير شده و مورد بازجويي قرار گرفته ام...!!! بنظر شمادرپشت پرده اينگونه جسارتها و گستاخيهاي كردهاي مهاجر كدامين نقشه و پروژه اي پنهان است؟!!!و از آنجا كه مسؤلان مربوطه و نيز مردم ترك بومي هيچ گونه واكنشي نسبت به اين ميهمانان گستاخ ازخود نشان نميدهند,بر اي مقابله وپيشگيري از هرگونه وقايع و احتمالات ناگوارازسوي اين جمعيت مهاجر(دروا قع جمعيت مهاجم) بنظر شما چه تدابيري بايد انديشيد؟؟؟!!!  • [ ]