نامه اي سرگشاده يك جوان سولدوزي به نمايندگاني كه به طرح دوفوريتي آبرساني به درياجه اورميه(اورمو گولو) رأي ندادند :

+0 امتياز

نامه اي سرگشاده يك جوان سولدوزي به نمايندگاني كه به طرح دوفوريتي آبرساني به درياجه اورميه(اورمو گولو) رأي ندادند :

باسمه
تعالي
 
عروس
زيباي دشت شرف حياطي دوباره مي طلبد
 
نامه اي سرگشاده
يك جوان سولدوزي به نمايندگاني كه به طرح دوفوريتي آبرساني به درياجه اورميه(اورمو
گولو) رأي ندادند :
سلام
سلامي به گرمي
خورشيد سوزان و سوزان تر از آن گلوله اي كه سينه پدران و برادران ما را شكافت و
پيكر پاك قهرمانان وطنم آذربايجان را با خاك يكسان كرد.آري پدران و برادران سرفراز
ما همان كساني كه در سالهاي جنگ خونين عراق با ايران به خاطر دفاع از وطنشان ايران
شهيد شدند بدون اينكه از كسي انتظاري داشته باشندو فقط به خاطر ايران.
تنها دليران آذربايجان
هميشه سرفراز چنين كشته نشدند بلكه هزاران هزار پدران ، برادران ، همسران و ...
شهد نوشين و گواراي شهادت در راه وطن را آشاميدند از جاي جاي ايران اما هرگز
نگفتند كه چون عراق به خرمشهر تجاوز نموده بايد خرمشهري ها آنجا را رها كنند و به
جاي ديگر عزيمت نمايند ؛ آنها گفتند دفاع كنيد ما هم هستيم تا آخرين قطره خونمان
هر جا اتفاقي افتاد رفتند و جنگيدند و شهيد شدند.
حال شما نماينده
بجنورد انصافتان كجا رفته؟ مگر مي شود مرگ چهارده ميليون انسان را به نظاره
نشست؟!! بدون آنكه صدايتان در بيايد. ما چگونه خاك خود را به امان رها كنيم. مگر
مي شود كسي مادر خودرا از ياد ببرد و فراموش كند و كس ديگري را به جاي مادر اصلي
خود برگزيند؟! اگر چنين است شما چنين كاري كنيد اگر جواب داد ما هم به روي چشم اين
كار را مي كنيم!!!!
شما را چه شده
است؟! كه ما را دشمن ( بيگانه ) خود مي دانيد ما آذربايجاني ها برادران و فرزندان
همان برادران باكري (از شهداي گرانقدر شهر قوشاچاي (مياندوآب)) ... و شهداي
گرانقدر سولدوز قهرمان همچون علمي ها ، روحي ها و .... هستيم؛ ما هم به خاطر وطنمان
خون داديم و شهيد داديم چه مي شود كه شما هم به خاك پاك آذربايجان نگرش مثبتي
داشته باشيد و ايثار و فداكاري ملت سرفراز آذربايجان را در طول تاريخ به ويژه در
انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي و ديگر عرصه ها فراموش ننمائيد.اين درياچه نه تنها
مال آذربايجان است بلكه به ايران تعلق دارد. مگر صداي اين درياچه را نمي شنويدكه
فرياد مي زند و از ماها وشماها كمك مي طلبد؟
درياچه اورميه
(اورمو گولو) نيز همچون لب تشنگان تاريخ (شهداي كربلا)  بر اثر بي توجهي مستمر مسئولين امر تشنه لب جان
مي سپارد آن هم در مقابل ديدگان يك ملت بزرگ كه فداكاري و ايثار و پاك بازي در طول
تاريخ به نامش ثبت گرديده است.پس وظيفه همگاني و رسالت فرد فرد ملت ايجاب مي كند
يك لحظه درياچه اورميه (اورمو گولو) را فراموش ننماييم و همواره در صدد احياي آن
باشيم./
 
يازان:
دومان اوغوز
(سولدوزلو)-DumanOğuz (sulduzlu) 
08/06/1390  • [ ]