تظاهرات 5 شهريور اوروميه و نيرو هاي انتظامي و ضد شورش اين شهر

+0 امتياز

 

 

 

 

 

 

 

   • [ ]