خبر فوري

+0 امتياز

خبر فوري

تقديم اولين شهيد ملت آذربايجان براي حفظ درياچه اورميه...
اخبار تاييد نشده حاكي است ماموران مسلح كه از داخل بانك انصار در اورميه به روي مردم آتش گشوده اند با پاسخ مردم روبرو شده و بانك انصار نيز توسط مردم به آتش كشيده شده است متاسفانه در اين درگيري ها يكي از هموطنانمان به شهادت رسيده. و جسد خونين ايشان توسط نيروهاي لباس شخصي ربوده شده است. تا اين لحظه هويت اين شهيد مشخص نشده است.
البته تعداد شهيدان به 3 نفر ( يك شير زن و دو مرد ) مي رسد كه هنوز صحت اين خبر تاييد نشده است. ادامه دارد  • [ ]