اكبرپور:استقلاليها بدانند روز بازي نصف آزادي مال تماشاگران تراكتور خواهد بود

+0 امتياز

تيم تراكتورسازي در داربي تبريز جشنواره گل به راه انداخت و در 20 دقيقه ابتدايي بازي چهار گل به ثمر رساند تا در همان نيمه اول تير خلاص را به رقيب سنتياش زده باشد.

 

سياوش اكبرپور كه زننده گل چهارم تراكتور و به عبارتي تير خلاص به شهرداري بود، اين داربي را يكي از بهترين و پاكترين داربيهاي فوتبالمان در چند سال اخير معرفي ميكند.

* در داربي تبريز هم كه جشنواره گل به را انداختيد؟!
خودمان هم پيشبيني يك چنين نتيجهاي را نميكرديم چون با بازيهايي كه از شهرداري ديده بوديم خودمان را آماده يك ديدار سخت كرده بوديم اما آنقدر خوب ظاهر شديم كه دست اين تيم را در پوست گردو گذاشتيم و به آنها اجازه خودنمايي نداديم.

* بازي را چطور ديدي؟
تراكتورسازي در اين ديدار بازي فراتر از ليگ ايران به نمايش گذاشت و ميتوانستيم حتي گلهاي بيشتري هم به ثمر برسانيم. فكر ميكنم اگر پس از به ثمر رسيدن گل چهارم، انگيزه بازيكنانمان پايين نميآمد ركوردي ثبت ميكرديم كه هيچ تيمي موفق به تكرار آن نميشد. پس از اينكه گل چهارممان به ثمر رسيد بازيكنانمان بيشتر سعي در حفظ توپ كردند اما با اين حال هواداران در طول 90 دقيقه شاهد يك بازي خوب و تماشايي شدند. بايد بگم كه پنجشنبه شب يكي از بهترين و پاكترين داربيهاي چند سال اخير فوتبالمان رقم خورد.

* چه شد كه در 20 دقيقه ابتدايي موفق شديد چهار گل به ثمر برسانيد؟
از همان لحظهاي كه سوت بازي به صدا درآمد، خوب شروع كرديم. كادر فني از ما خواسته بودند تا حريف را در زمين خودش پرس كنيم. از طرفي عطش و انگيزه بازيكنانمان براي گلزني در اين ديدار زياد بود و تمامي اين مسايل دست به دست هم دادند تا در 20 دقيقه اول بازي چهار گل بزنيم تا شهرداري تير خلاص را بخورد.

* خودت هم كه زننده اين تير خلاص بودي!
پس از چهار هفته در اين ديدار در پست تخصصيام بازي كردم و به همين دليل هم موفق به گلزني شدم.

* آيا بازگشت به پست اصلي و تخصصيات به درخواست خودت صورت گرفت؟
بله. قبل از بازي از اميرخان درخواست كردم تا در خط حمله بازي كنم و ايشان هم درخواستم را قبول كردند و خوشحالم كه توانستم در اولين حضورم در پست تخصصيام خوب ظاهر شوم.

* شنيدهايم تشويق تماشاگران تبريزي در اين ديدار بسيار خاص و عجيب بوده؟!
بله. براي من كه بسيار جالب بود و تاكنون شاهد يك چنين تشويقي نبودم. تماشاگران تبريزي براي اينكه هر دو تيمشان را حمايت كرده باشند، دقايقي به تشويق تراكتورسازي ميپرداختند و دقايقي ديگر شهرداري را تشويق ميكردند. باور كنيد خود من از تشويق آنها انرژي و انگيزه ميگرفتم و يقين دارم كه با حمايتشان خيلي زود به روزهاي اوجم بازميگردم.

* در جدول همه كه همسايه استقلال شديد. فكر ميكني تا پايان فصل رقابت ميان تراكتورسازي و استقلال براي قهرماني و صدرنشيني ادامه داشته باشد؟
در حال حاضر هفته هاي ابتدايي ليگ را سپري ميكنيم و نميتوانيم از حالا مدعيان ليگ را معرفي كنيم. اين فصل مدعي زياد داريم و مشخص نيست كه جنگ قهرماني ميان چه تيمهايي صورت بگيرد. به نظرم همين تيم استقلال كه خيليها از آن انتقاد ميكنند يكي از مدعيان ليگ خواهد بود.

* ولي در حال حاضر رقابت تراكتورسازي و استقلال در صدر جدول ليگ را جذاب كرده و خيليها از حالا براي ديدار اين دو تيم در هفته ششم لحظهشماري ميكنند.
خود من چهار ماهي ميشود كه براي اين ديدار لحظهشماري ميكنم. مصاف تراكتورسازي با استقلال، نبرد تاكتيك و ستارهها خواهد بود. تراكتورسازي يك تيم ستاره است ولي استقلال تيمي پر از ستاره است و ستارهها هستند كه نتايج اين تيم را رقم ميزنند. بازيكناني مثل فرهاد مجيدي هستند كه استقلال را صدرنشين كردهاند نه تاكتيك تيمي آن، چون كادر فني اين تيم دانش فني چنداني ندارند كه بخواهند آن را به بازيكنانشان انتقال بدهند. به همين خاطر هم مصاف تيممان با استقلال را نبرد تاكتيك و ستارهها ميدانم.

* پس بايد از همين الان منتظر گلزنيات مقابل استقلال باشيم؟!
بله. براي اين بازي انگيزه بسيار زيادي دارم و شك نكنيد كه سياوش اكبرپور يكي از گلزنان اين ديدار خواهد بود. اجازه نميدهم انتظار چندماههاي كه براي اين بازي كشيدهام بينتيجه بماند. به دنبال اين هستم تا در ديدار با استقلال خودم را به يكسري از بازيكنان اين تيم كه براي من و خيلي ديگر از استقلاليهايي كه از آن جدا شدند دوستنما بودند، ثابت كنم. در حال حاضر عاشق تراكتور هستم نه استقلال و از اينرو براي موفقيت آن از جانم مايه ميگذارم.استقلاليها از حالا بدانند كه روز بازي نيمي از ورزشگاه آزادي مال تماشاگران تبريزي خواهد بود و در آزادي چندان غريبه نخواهيم بود. ميخواهيم مقابل استقلال آنقدر خوب بازي كنيم تا چشم همه را دربياوريم خصوصا چشم همان دوستنماهايي كه گفتم.

   • [ ]