حضور گسترده زنان در اعتراضات اروميه

+0 امتياز

در تظاهرات محيط زيستي آذربايجان كه توسط نيروي هاي امنيتي به خشونت كشيده شد زنان حضور چشم گيري داشتند در حالي كه در كنار برادران خود از وطن و حقوق خود دفاع مي كردند.  • [ ]