عكس هايي از تظاهرات اروميه

+0 امتياز

تظاهرات از اروميه شروع شده و در سراسر آذربايجاندا ادمه خواهد يافت  • [ ]