بيانيه شديد الحن فعالين حركت ملي آزربايجان نسبت به موج دستگيرهاي گسترده در تبريز

+0 امتياز

تبريز سسي : حاكميت بداند ما 30 نفر نه بلكه 35 ميليون آزربايجاني غيور هستيم

بعد از فراخوانهاي گسترده فعالين حركت ملي آزربايجان از جاي جاي وطن براي اعتراض به سياستهاي راسيستي حاكميت ايران نسبت به خشكانيدن عمدي درياچه اورميه ، سردمداران نژاد پرست فارس با اقدامات كاملاً مذبوحانه اقدام به بازداشت تني چند از فعالين سرشناس آزربايجان كرده است .

 

راسيست فارس با اين اقدام كريه خود بار ديگر نشان داد كه سياست خشكانيدن درياچه اورميه به صورت كاملاً پلان شده از طرف حاكميت در دستور كار قرارگرفته است . آنها با اين اقدام خود روي تمامي رژيمهاي فاشيستي تارخ بشريت را سفيد كرده اند . اكنون مي توان گفت جناب خامنه اي ، اين كافر از خدا بي خبر وطن فروش ، اين مهره كثيف امپرياليسم روس كمر همت براي نابودي خاك آزربايجان بسته است .

راسيست فارس بايد بداند كه حركت ملي آزربايجان آن 30 نفر فعالي نيست كه به گمان خود بازداشت و روانه زندان مي كنيد چشمانتان را باز كنيد و خوب به قدرت حركت ملي آزربايجان بنگريد .

اكنون ما 35 ميليون ملت بزرگ آزربايجان به نام مقدس آزربايجان در مقابل حاكميت رو به زوالتان قدرتمندانه ايستاده ايم و به همين ماه مبارك قسم ايران را سرتان خراب خواهيم كرد . اين آخرين هشدار فعالين جان بر كف حركت بزرگ ملي آزربايجان از جاي جاي وطن است ، اين نداي آزربايجان است .

خروشيد اي جوانان وطن ، بغريد اي فرزندان بابك خرمدين ، ترس بر ما عار است ، ننگ بر ما باشد اگر ديگر بياستيم و نظاره گر نابودي كيان و هستي آزربايجان باشيم . هم قسم مي شويم تا بنياد حاكميت راسيست فارس را از وطن آبا و اجداديمان نكنده ايم ،  از پاي ننشينيم .

اقدامات اخير راسيست فارس كاملاً نشان از ترس شديد حاكميت و برعكس قدرت حركت ملي آزربايجان دارد. ملت ما به اين نقطه واقف است و ما از همين بيانيه اعلام ميكنيم ، حركت ملي آزربايجان جنوبي از روز شنبه 5 شهريور وارد فاز جديد و جدي از حركت مدني خواهد شد .

فعالين حركت ملي آزربايجان جنوبي_ تبريز

 

3/6/1390  • [ ]