بيانيه دانشجويان اردبيل در حمايت از تجمعات اعتراضي اخير

+0 امتياز

تبريز سسي : از يك قرن پيش تا به امروز راسيزم فارس سعي در از بين بردن ملتي دارد كه قرنهاي متمادي تاريخ ساز بوده و آثار آن در جغرافيايي وسيع از جهان تا ابد خواهد ماند.

يك قرن است كه شوونيزم فارس سعي در تلافي عقده هاي اربابان خويش از ملت تورك دارد. به مدت صد سال سعي در بيگانه نمودن ملت آذربايجان از خويشتن خويش دارند. يك سده است كه با استفاده از روشهايي مانند تحقير، جكسازي، ممنوع كردن تحصيل به زبان مادري، تضعيف اقتصادي منطقه و بالاخره مجبور به كوچ نمودن قسمتي از ملت تورك آذربايجان سعي در از بين بردن آرام ايشان داشته اند.

و امروز اين شيوه ها نه به صورت پنهان بلكه علنا و از تريبون مجلس بر زبان جاري مي شود و نماينده فاشيست آشكارا فكر پليد كوچاندن اجباري آذربايجانيها را بر زبان جاري ميكند و متاسفانه كساني كه نام نمايندگي ملت آذربايجان را دارند باز سكوت مي كنند. اگر تا ديروز درد حفظ زبان مادري و فرهنگ آذربايجاني اولين اولويت آذربايجانيها بود امروز ترس از فاجعه عظيم از بين رفتن خاك ميهن آن هم نه با سلاح بلكه با خشكاندن نگين آذربايجان بدل به اولويت آذربايجانيها گشته است. اگر تا ديروز نگران از بين رفتن زبان مادري و فرهنگمان بوديم امروز بايد در پي حفظ سرسبزي و حيات آذربايجان باشيم.

ما دانشجويان دانشگاههاي اردبيل ضمن محكوم كردن اقدام عمدي و برنامه ريزي شده حاكميت شوونيست ايران براي خشك كردن نگين آذربايجان، درياچه اورميه، خواهان آزادي هرچه سريعتر دستگيرشدگان اخير و ديگر زندان عقيدتي حركت ملي آذربايجان بوده و آمادگي خود را براي برگزاري تجمع اعتراض آميز در شهر اردبيل در حمايت از درياچه اورميه و در همراهي با فعالين شهرهاي اورميه و تبريز اعلام مي داريم. شوونيسم فارس بداند ما دانشجويان آذربايجاني همراه با ديگر فعالين اربيل همواره در كنار همسنگران خود بوده و در هر زمان حاضريم پيوند ناگسستنيمان را به نمايش گذاريم و اجازه از بين رفتي ذره اي از حق ملتمان را به آنها نخواهيم داد. حاكميت راسسيتي ايران بداند وجب به وجب خاك آذربايجان براي هر آذربايجاني مهم است و همواره سهند و ساوالان دوشادوش هم و در كنار اورمو گؤلو خواهند ماند.

گونئي آذربايجان اؤيرنجيلري

دانشگاههاي اردبيل  • [ ]