بيانيه جنبش دموكراتيك زنان آذربايجان جهت شركت در تظاهرات 5

+0 امتياز

بيانيه جنبش دموكراتيك زنان آذربايجان جهت شركت در تظاهرات 5 شهريور آذربايجان جمعه ۴ شهريور ۱۳۹۰ - ۲۶ اوت ۲۰۱۱ طبيعت آذربايجان به اعتراف دوست و دشمن قطعه اي از بهشت است...بهشتي كه سر سبزي اش را وامدار آراز و درياچه ي اورميه است...اما آنانكه روزگاريست مردمان اين سرزمين را از زبان مادريشان محروم كرده اند امروز قدم را فراتر نهاده و طبيعت بكر آذربايجان را هدف قرار داده اند و آگاهانه به روند به ظاهر طبيعي خشك شدن درياچه ي اورميه ياري مي رسانند و سدي ميشوند در مقابل آنانكه ميخواهند از خشك شدن اين سرمايه ي طبيعي آذربايجان جلوگيري كنند...وكلاي مجلس شوراي اسلامي ايران آب رساني به اين درياچه را ضروري ندانسته و طرح دو فوريتي مربوطه را رد كردند تا دانسته آذربايجان را به كويري مبدل كنند كه به جاي طوفان شن ، طوفان نمك بر آنجا وزيدن بگيرد وبه مرور زمان مردمانش مجبور به كوچيدن شوند...آري اين است طرح دراز مدت شوونيست ها براي محو سرزمين آذربايجان و مردمانش.... رژيمي كه به سادگي آب خوردن خواستار محو كشوري از روي نقشه ي جهان ميشود مي تواند اينگونه نيز طراح محو آذربايجان باشد اما چه ساده لوح اند...آيا اينان نمي دانند آذربايجان اين كهن سرزمين دليران فرزنداني دارد كه خاك وطن را همچون جان خويش محافظت مي كنند؟...اگر نمي دانند همگي باهم روز 5 شهريور به آنان نشان خواهيم داد كه آذربايجان سرزمين چه كساني است و آذربايجاني كيست...و صد البته كه مي دانند ، كه اگر نمي دانستند اينگونه به تكاپو نيفتاده و در يك شب بيشتر فعالين مدني تبريز و اورميه و اردبيل را دستگير و يا به اداره ي اطلاعات فرا نمي خواندند...و نيز ورزشگاه سهند تبريز را در شب مسابقه ي تراكتورسازي و شهرداري به پادگان تبديل نمي كردند... زنان آذربايجان عليرغم همه ي محدوديت هايي كه نظام مردسالار براي آنان ايجاد كرده تا پرده نشين و مستوره باشند ، از قيد و بند هاي سنت و مذهب و هر آنچه كه او را جنسي لطيف فرض كرده و در پستوي خانه ها به اسارت مگيرد ، خود را رها كرده و براي حفاظت از سرزمين اش همگام با مردان در تظاهرات اعتراضي 5 شهريور شركت خواهد كرد. جنبش دموكراتيك زنان آذربايجان ضمن محكوم كردن دستگيريهاي اخير در آذربايجان و نيز اعلام حمايت از برگزاري تجمعات فوق و در اعتراض به برخورد غرض ورزانه ي مجلس ايران و وكلايش با آذربايجان و مسائل و مشكلات آن، در اين تظاهرات ها حضوري پر رنگ خواهد داشت تا هر روز به باورمان نزديك تر شويم كه : "گلجك بيزيمدير"  • [ ]