فردوسي نژاد پرست

+0 امتياز

الا فردوسي ملعون فاسد — فاشيست بودي و ننگين, جغد قاصد
تو بودي كاسه ليس شاه تركان — غلام و نوكر آن ماه برهان
تو بودي بي شرف خائن به ارباب — مثال روبهي, مكاردر خواب
نوشتي بعد از سي سا ل شاهنامه — كه بودش ننگنامه, گند نامه, چاهنامه
شدي ننگ بشر, منفور انصار — تفو بر نعش تو, مذموم اعصار  • [ ]