بيانيه جمعي از دانشجويان آزربايجاني دانشگاه هاي ازمير در محكوم كردن اقدام مجلس

+0 امتياز

 

http://atropatena.arzublog.com

 

بيانيه جمعي از دانشجويان آزربايجاني دانشگاه هاي ازمير در محكوم كردن اقدام مجلس


سالهاست كه شاهد پروسه از بين بردن هويت ملت تورك آزربايحان از طرف سيستم راسيستي ايران (فارس) هستيم. نژاد پرستي كه ريشه در ، نه تحولات دوران معاصر، بلكه در تاريخ چندين ساله فارس و فارسي دارد كه جلوه هاي مختلف آن را به وفور مي توان در طول تاريخ مشاهده كرد تعارض انديشه ايراني اينجاست: از يك طرف هموطنيم و از طرف ديگر, دشمن؛ دشمني كه وجه آن غليظ تر از هموطن بودن است. بنابراين قدرت بايد آن را از بين ببرد تا بتواند خود را حفظ كند.

اين تضادهاي اساسي، آزربايجاني را دچار سردرگمي كرده است: از يك سو,ميگويد ايراني هستم. از سوي ديگر فرياد بر مي آوردكه چرا به من ترك خر ميگوييد ، در حالي كه نمي داند بايد اين ترك خر گفته شود تا فارس و فارسي در چشم ما بزرگ جلوه كند؛ اگر ما خر نباشيم آن موقع به قدرت راسيستي تسليم نميشويم. بنا براين براي تسليم شدن بايد خر بود.
مع الوصف, ابهامات حول و حوش ايران و ايراني در راستاي حذف ملت آزربايجان است. ابهامات خلق مي شوند تا واقعيات پنهان شوند. اين پنهانكاري آنچنان ادامه پيدا مي كند كه بالاخره ابهام تبديل به واقعيت مي شود و نتايج خود را نشان مي دهد: دغدغه آزربايجاني به جاي اينكه اين باشد كه هويت ملي در خطر است, اين مي شود كه آب سد سيوند قبر كورش را تهديد مي كند, چرا به جاي خليج فارس از واژه خليج عربي استفاده مي شودو.... روشن و بديهي است كه ابهامات كار خود را مي كنند و آنها بيخود خلق نمي شوند. آنها ابزارهايي در خدمت قدرت راسيستي هستند كه متضادها را از بين ببرند و يكي از اين متضادها, آزربايجان است.
بنابراين از بين بردن هويت ملت تورك آزربايجان ( زبان ،تاريخ ،اقتصاد،فرهنگ و ... )يعني پيروزي گفتمان ايرانيت (فارس) كه اگر نتواني خود را در اين تعريف بگنجاني بايد از بين بروي واگر مقاومت كردي به زور از بين ميروي كه نشانه هاي اين حذف را در اين يك هفته اي كه گذشت كاملا ميتوان لمس كرد .
نوشتن مقاله اي با عنوان (آزربايجان غربي يا كردستان شمالي)،توهين 90 دقيقه اي به ملت تورك آزربايجان در بازي تيراختور و داماش گيلان و پخش آن از تلويزيون ، وتير خلاص را با رد طرح دو فوريتي آبرساني از رودخانه آراز به درياچه اورميه زدند و چه دردناك بود وقتي نمايندگان آزربايجاني هم در اين رد طرح مشاركت داشتند واين اجازه گستاخي را به نماينده بيرجند دادند كه بگويد پول ميدهيم و 15 ميليون آزربايجاني را مجبور به ترك خانه هايشان ميكنيم. آزربايجان يعني اينهمه ذليل شده است كه اين كوير نشين در موردش تصميم بگيرد وقت بيداري ملت تورك آزربايجان و دادن جواب دندان شكن به اين سيستم راسيستي فرا رسيده است. ما جمعي از دانشجويان مقيم ازمير اين اقدام مجلس فاشيستي را محكوم كرده و حمايت خود را اعتراضات ملت تورك آزربايجان اعلام ميداريم.  • [ ]