بخاطر نگين آزربايجان (اورميه)

+0 امتياز

 فحاشي هاي فارس ها در رشت زياد عجيب نيست چون اين سياست و فرهنگ فارس ها و اين كلمات آشنا به گوش آذربايجان است. اين حركات پيشينه اي يكصد ساله و ريشه در تاريخ ترك ستيزي شونيزم فارس دارد. و مطمئنيم چه طرفداران داماش جريمه شوند يا نشوند – چه تجارب گذشته نشان داده چنين توهين‌هايي كه اهداف آزربايجان ستيزي دارند مشمول جريمه نبوده است - تاثيري در سير مبارزه منفي آزربايجان در استاديوم عليه شونيزم فارس نخواهد گذاشت. يادمان نمي آيد تيمي در تبريز بخاطر برد تراختور مورد هجمه و توهين قرار گيرد، چون آزربايجان به هدفي بالاتر از فوتبال مي‌ انديشد و تا ابد نيز چنين خواهد بود  و اجازه نخواهد داد سايه ننگين آشوب و فحاشي بر پرتو اتحاد تاريكي كند. ليك دشمنان نيك بدانند استاديوم گرگ ها را نه مكاني براي فحاشي ( كه هدف اصلي آنها مي‌باشد) بلكه نقطه اتحادي ساخته ايم براي مام ميهن، براي نجاتش، براي دوست داشتنش، براي فرياد نگين خشك شده‌اش (اوروم گولي) براي همنوايي و همصدايي ياشاسين آزربايجان و جهنمي درست كرده ايم براي دشمنان ميهن، روبه صفتان مجلس نشين و قاتلين نگين اوروم و ......

 

و يكصدا در استاديوم فرياد خواهيم زد:  تورك قارداشيم گل سس وئر    اوروم گولونه نفس وئر  • [ ]