پان ايرانيست ها به واژه دزدي رو آورده اند

+0 امتياز

پان ايرانيست ها به واژه دزدي رو آورده اند

 

فردي به نام دكتر البرز! در سايت آذر گشنسب مدتهاست كه فراخوان كرده تا به خيال خود همه كلماتي كه در ازربايجان از زبان من دراوردي اذري باقي مانده است را جمع كرده و ان را به عنوان شاهدي مبني بر وجود زباني به نام اذري در اذربايجان به مردم ارائه دهد اما تا اين مدت نه تنها هيچ توفيقي كسب نكرده بلكه بيشتر كلماتي كه تا كنون جمع آوري شده است از زبان توركي وارد فارسي شده اند و ريشه كاملا توركي دارند .

كلماتي مانند چات , گورچين , بيزو, باغچه, طاقچه , اوز , الك , تخم, شخم , كرتي و.... را به عنوان كلماتي كه ريشه اريايي دارند معرفي كرده است.

استدلالهاي انها هم به نوبه خود جالب است :

چات(ترك) بر گرفته از چاك فارسي
گورچين (كبوتر) برگرفته از گور + چين فارسي
بيزو (نوعي گاو) از كلمه wis-onto اريايي
اوز(خود) تركي برگرفته از كلمه( از) فارسي

در زير بعضي از راههاي تشخيص كلمات توركي كه در فارسي كاربرد دارند اورده شده است :
كلماتي كه به مه ختم ميشوند مانند گزمه , ساچمه, ديشلمه , دولمه ,چكمه ,قابلمه , قيمه , سرمه, سورتمه , يورتمه , تخمه , كرشمه ,چمباتمه, تكمه (تيكمه تيكماق دوختن) ,و............

كلماتي كه به پسوند چي ختم ميشوند مانند مانند سورچي, قيچي, قاچاقچي , جارچي, توپچي, يالانچي و......

كلماتي كه به چه يا جه ختم ميشوند ( چه پسوند تصغير در زبان توركي است مانند ك در فارسي) مانند تانريجه( تانري+جه الهه),بچه , گوجه(گوي" سبز" +جه) بوقچه(بوق " چمدان"+چه) طاقچه ,باغچه و.كوچه (كوي "روستا" +چه) غنچه (غونچا) سئرچه , تپانچه;يونجه

كلماتي كه به اق ختم ميشوند مانند قاچاق , چلاق ,قالتاق, ييلاق ,قشلاق, الاق , يراق , چماق, قنداق ,باتلاق, چخماق سنجاق, بايراق (بيرق) ,چراق,( چيرماق يعني سوسوكردن ) , سراغ (سوراق سوروماق يعني پرس وجو كردن)

كلماتي كه به َك ختم ميشوند مانند تشك , اوردك , الك , يدك ,ببك , كولاك ( كوللاماق يعني مدفون كردن) بلوك ( ازبولماق به معناي بخش كردن),كمك

كلماتي دوقسمتي مانند ده ده , به به ,په په ,نه نه , قاغا(كاكا) , چيل چيل(به صورت چلچله وارد فارسي شده ) ,سلانه سلانه (ساللانا ساللانا)

كلماتي كه به ار ختم ميشوند مانند چاپار , دمار(دامار) قاجار , سالار( از فعل سالماق برزمين زننده , پهلوان) , تومار, اچار, افشار

كلماتي كه به اج ختم ميشوند مانند تاراج ,آماج , اوماج ,ديلماج , تيماج

فعلهايي مانند قاطي كردن , چلاندن , قرتاندن ,قردادن , قِر امدن , چاپيدن , چروكيدن , كيپ كردن , قاپيدن

ابزار الات جنگي واصطلاحات مانند توپ تپانچه تفنگ ماشه گلن گدن گلوله فشنگ و قشون وقپوز چاووش ( از چو به معناي خبر), باروت. اوردو

بسياري از پرنده ها وجانوران مانند قرقي , بالابان , دورنا , طرلان , بلدرچين ,لاچين و بايقوش, قورباغه . مارال....

ابزارالات موسيقي مانند دهل (دوول به معناي كوبيدن) ,باغلما , تنبك.بالابان
عوارض طبيعي مانند , تپه , دره ,جلگه(چولگه به معناي صحرا) كوير(كو+يئر) ,لوت و....
ابزار الات غذاخوردن مانند , بشقاب ,چنگال, قاشق , قابلمه ,سفره ,قزقان ,ملاقه
نسبتهاي فاميلي مانند , داداش , ابجي , قاين , دايي, نه نه ,اقا ,خانم , خان , بيگ
كلماتي مانند پالتو پالان پلاس از ازتركي گرفته شدهاند (پالتار در تركي به معناي پوشاك ميباشد)
كلماتي كه به پسوند لي يا لو ختم ميشوند مانند سوگلي,شاملو , دوقلو (دوغولماق زاييده شدن ).

منبع : آنا وطن آزربايجان

 

 

   • [ ]